Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Wizja ideologii ruchu narodowego
Wizja ideologii ruchu narodowego | Drukuj |
Ideologia ruchu narodowego wyraża pogląd na ustrój społeczny: polityczny, gospodarczy, kulturowy i socjalny (osłony społecznej). Tworzy system związany wspólną tezą wskazującą na byt narodu i jego przyszłość. Myślą tą jest dobro narodu i obywatela, realizowane politycznie, gospodarczo, kulturowo i socjalnie. Ideologia narodowa przedstawia wizję rozwoju narodu i państwa polskiego na teraz i na jutro. Jest to idea samorealizacji narodu, urzeczywistniająca się przez samorealizację każdego Polaka. Od tego zależy wielkość narodu i siła państwa. W sferze edukacji spełnia ją szkolnictwo wszystkich szczebli oraz patriotyczna rodzina, która pielęgnuje tradycję narodową i cnoty obywatelskie zgodnie z wizją  przyszłości. Idea narodowej pomyślności jest realna pod warunkiem zintegrowania modeli społecznych: polityki, gospodarki, kultury i socjału w niesprzeczną całość, tak, by każdy z nich przyczyniał się do pomyślności narodu i państwa polskiego.


Ustrój polityczny

Model polityczny ustroju przedstawia ład państwowy, zapewniający praworządność, wolność polityczną, gospodarczą, kulturową (w tym wyznaniową) oraz opiekę socjalną. Realizuje tę zgodność kadra polityczna i administracyjna państwa wszystkich szczebli, wykazująca się poziomem moralnym, intelektualnym i zawodowym, co zapewnia uczciwe kierowanie narodem. Ustrój polityczny zaręcza samorealizację osób, instytucji, przedsiębiorstw i państwa. Jest to demokracja obywatelska, a nie liberalna. Demokracja opiera się na partiach politycznych o różnych programach, zgodnych z dobrem państwa. Nie oznacza partyjnictwa zabiegającego o kunktatorskie interesy. Demokracja obywatelska zapewnia narodowi kontrolę władzy od gminy po rząd za pomocą wybieranych kolegiów obywatelskich praworządności spośród osób niepartyjnych o wykształceniu predestynującym do takiej kontroli i o wzorowym poziomie osobowym. Demokracja bez kontroli obywatelskiej, jak w Polce, przeradza się w rządy autorytarne powiązane z elitą gospodarczą i opowiada się po jej stronie.

 Demokracja obywatelska polega na wyborze władz państwowych i samorządowych  oraz obywatelskich kolegiów oceny praworządności pod kątem dobra narodu, państwa i samorządu.

Ustrój gospodarczy

W programie PPN określa się ustrój gospodarczy pojęciem „etatyzm”, co nie jest zrozumiałe. Przedwojenny etatyzm polegał na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych (Centralny Ośrodek Przemysłowy) oraz na udziale w kapitale prywatnym. Idea narodowa wymaga określenia gospodarki jako narodowego dobra, pod czym rozumie się generalizując - gospodarkę społecznie użytkowaną. Byłoby to regulowanie gospodarowania przez prawo, w ramach którego gospodarka samorządna sama by się organizowała, jednocząc interes prywatny z publicznym. Regulacja co do zakresu określana jest przez samą gospodarkę (jej uorganizowanie samorządne) odnośnie do cen, zysków, płac, stóp procentowych czy wymiany wartości z zagranicą.

Jest to złożony problem zarządzania gospodarką i kierowania ludźmi, który wymusza ścisłe określenie granic regulacji prawnej i regulacji funkcjonalnej przez samorząd gospodarczy.

Ustrój gospodarczy ma wizję sekularną, jeśli odnosi się do modelu przemian gospodarczych, jak np. odejścia od gospodarki globalnej. Ma swój program na dzisiaj, który proponuje reformy gospodarcze na teraz w ramach istniejącego ustroju gospodarczego. Nie jest to program zadań (zmniejszenie podatków, wzrost zatrudnienia) w postaci haseł, lecz proklamacja zmian organizacyjnych i metodycznych, dotyczących funkcjonowania gospodarki i sprzyjających formułowaniu zadań korzystnych dla narodu.

Jesteśmy w Unii Europejskiej, która nie pozwoli na zmiany ustrojowe niezgodne z jej organizacją. To prawda, ale tu chodzi o wizję ideologii narodowej, bez której pozostaje nam bierne poddanie się obcemu zniewoleniu.

Ustrój kulturowy

Kultura uczłowiecza, kształci i wychowuje, daje wszystkim dziedzinom życia społecznego godnych i wykształconych pracowników, od których zależy funkcjonowanie państwa i duchowe życie narodu. Odnosi się to do moralności, prawa, edukacji, nauki, literatury i sztuki oraz muzyki, mediów, rozrywki i pracy. Kultura to życie codzienne każdego człowieka i środowiska społecznego, to życie narodu.

Kultura nie może być w pełni oparta na komercji. Kultura jest przewodnikiem narodu, co odnosi się to do kultury wysokiej. To ona kształtuje byt duchowy narodu. Wymaga nie rynkowej organizacji, lecz wsparcia społecznego. Państwo nie może rezygnować z kształtowania kultury narodowej i swobody twórczej.

Kultura to duchowy byt rodziny, jej misja patriotycznego wychowania dla siebie i narodu. Bez narodowej rodziny nie ma narodowego społeczeństwa. Państwo powinno i musi wspomagać rodzinę także materialnie, bo ona jest podstawą jego bytu.

Kultura to szeroko pojęta edukacja we wszystkich szkołach, która ma wychowywać osobowości moralne i mentalne zdolne do wywiązywania się z powinności wobec siebie i narodu.

Duchowym rozwojem społeczeństwa kieruje kultura. Jest to prymat duchowości w życiu ludzkości, z czego wynika nadrzędność osoby ludzkiej. To człowiek jest twórcą wszelkiego dobra duchowego i materialnego. Jeśli zdecydowaną przewagę zyska cywilizacja materialna nad kulturą duchową, następuje destrukcja społeczna, wzrasta krzywda, niesprawiedliwość.

Ustrój socjalny

Model socjalny państwa jest ustrojem społecznej sprawiedliwości miłości bliźniego. W ruchu narodowym utożsamiany był z komunizmem. Mimo wszystko ustrój społeczny, jeśli pominie sprawę sprawiedliwości społecznej, stanie się obcy dla ludu, nie będzie narodowy. Zgodnie ze sprawiedliwością każdy otrzymuje to, co się mu słusznie należy i daje to, co jest jego powinnością i możliwością wobec siebie i narodu.

Sprawiedliwość społeczna odnosi się do osób, grup społecznych, instytucji, przedsię- biorstw oraz państwa. Jest to od wieków najważniejsza sprawa społeczności ludzkiej, która świadczy o człowieczeństwie państwa. Od spełniania norm sprawiedliwości zależy solidarność narodu, jego narodowa wspólnotowość.

Dzieje ludzkie są walką przeciw uciskowi i wyzyskowi. Chodzi o samorealizację człowieka, o dostęp do szkół, o awans społeczny. Sprawiedliwość społeczna to osłona socjalna dla bezrobotnych, chorych, bezradnych. To równość wobec prawa. Formalnie równość ta istnieje, faktycznie z równości prawa korzystają bogaci, bo chociażby ubieganie się o prawną sprawiedliwość jest kosztowne. Chodzi o równość faktyczną wobec prawa. Znaczyć to ma, że jeżeli biedak domaga się sprawiedliwości, to sąd czyni to bezpłatnie. Jeżeli bogacz domaga się sprawiedliwości w sądzie, to płaci określoną stawkę. Prawo bywa i  krzywdzące dla słabych, a nawet dla ofiar bandytyzmu - sprawiedliwość domaga się eliminacji takich przejawów. Nadto domaga się udziału obywateli w kierowaniu państwem i samorządami lokalnymi.

Piewcy globalizmu głoszą z emfazą, że nie ma alternatywy wobec tego ustroju. Próby jego socjalizacji okazują się klęską. To prawda, lecz w kapitalizmie globalnym nie mogą być realizowane założenia socjalne, bo po prostu na to się nie pozwala.

Wizja ustroju społecznego

Ruch narodowy w swej wizji opiera się głównie na tradycji historycznej, kulturowej i katolickiej. Powoduje to, że patrzy się bardziej wstecz niż w przyszłość, niż w rozwój państwa i narodu polskiego. Ruch narodowy nie ma wizji przyszłości, zwłaszcza odnosi się to do modelu gospodarki. Przedwojenny polski nacjonalizm zapatrzony był w smithowski kapitalizm drobnego i średniego kapitału, który był już przeszłością na zachodzie.

Bez sekularnej wizji rozwoju narodu i państwa ruch narodowy nie osiągnie swych zamierzeń. Chcemy wyjść z Unii Europejskiej - lecz dokąd, do jakiego modelu społecznego? Przecież nie do przeinaczonego kapitalizmu globalnego. Musimy w swej wizji uwzględnić rozpad Unii Europejskiej oraz zbudowanie innego ustroju społecznego. Wizją tą nie może być ani państwowy etatyzm, ani katolicki koporacjonizm. To już przebrzmiało.

Dzieje ludzkie są walką przeciw uciskowi i wyzyskowi, bez względu na rasę i narodowość. Chodzi o samorealizację człowieka, o dostęp do szkół, o awans społeczny. Sprawiedliwość społeczna to osłona socjalna dla bezrobotnych, chorych, bezradnych. To równość wobec prawa. Bywa, że prawo jest krzywdzące dla słabych, a nawet dla ofiar bandytyzmu. Sprawiedliwość wymaga, by temu przeciwdziałać.

Rozpada się system gospodarczy, w którym próbowano łączyć pomyślność ekonomiczną, zgodę społeczną i wolność polityczną. Globalizacja przekreśliła ten status.

Rysują się dwa możliwe rozwiązania:

- rozwój gospodarczy na zasadzie zgody społecznej pozorowanej, lecz z rządami autorytarnymi, co oznacza dyktaturę kapitału globalnego,

- rozwój gospodarczy oparty na solidarności narodowej i sprawiedliwości społecznej, związany z państwem narodowym niezależnym i współpracującym z innymi państwami na zasadzie sprawiedliwości międzynarodowej.

Synteza ideologii narodowej

Ideologia partii narodowej jest współzależnym scaleniem ustroju demokratycznego z gospodarką, kulturą i osłoną socjalną. Demokracja obywatelska polega na wyborze władz i kolegiów oceniających praworządność. Gospodarka jest społecznie użytkowana, w której przedsiębiorstwa działają w ramach prawa zgodnego z dobrem indywidualnym i wspólnym, a gospodarka organizuje się samodzielnie według zasad samorządnych. Kultura jest promotorem narodowego wychowania w rodzinie i całym szkolnictwie oraz kształtowania wszelkiej twórczości. Osłona socjalna zapewnia bezradnym minimum bytowe i zespala naród w poczuciu solidarności wspólnego narodowego losu.

prof. dr hab. Zygmunt Narski

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 16 gości