Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow kronika prześladowań arrow Kronika prześladowań arrow ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstw przez SSR w Białymstoku Beatę Wołosik
ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstw przez SSR w Białymstoku Beatę Wołosik | Drukuj |

Warszawa, dnia 28 stycznia 2010 r.

 

Leszek Bubel

ul. Brzoskwiniowa 13

04-782 Warszawa

Prokuratura Krajowa

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

 

ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu przestępstw

przez SSR w Białymstoku

Beatę Wołosik

 

 

         Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstw na moją szkodę m.in. z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k., art. 156 § 1 pkt 2 k.k., art. 266 § 2 k.k., a także art. 231 k.k. przez SSR w Białymstoku Beatę Wołosik.

 

Wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego, przesłuchanie świadków wskazanych w uzasadnieniu ww. zawiadomienia  i skierowanie do Sądu aktu oskarżenia.

 

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż sprawca jest sędzią, wnoszę - w trybie art. 13 k.p.k. w związku z art. 9 k.p.k. – o wystąpienie do właściwego organu o uchylenie immunitetu SSR Beacie Wołosik.

 

 

UZASADNIENIE

 

         Sędzia Beata Wołosik prowadzi sprawę sygn. akt III K 1340/07 zawisłą przed Sądem Rejonowym w Białymstoku XV Wydział Karny, w której jestem jednym z oskarżonych.

         Prowadząc przedmiotową sprawę Sędzia Beata Wołosik dopuściła się szeregu bezprawnych działań skierowanych przeciwko mojej osobie, które doprowadziły do ciężkiej choroby długotrwałej, a aktualnie zmierzają wprost do pozbawienia mnie życia.

         Ostatnimi czasy mój - i tak kiepski - stan zdrowia bardzo się pogorszył za sprawą SSR Beaty Wołosik. Schorzenia natury neurologicznej, na które cierpię od wielu lat, wymagające licznych badań i rehabilitacji, znacznie się nasiliły i stały się bardzo dokuczliwe po prawie trzech latach procesu w Białymstoku. Aktualnie nie jestem w stanie stawiać się na rozprawy, permanentnie i zawzięcie wyznaczane przez Sędzię Beatę Wołosik dzień po dniu, na przekór moim prośbom, apelom i wnioskom mojego obrońcy, aby nie utrudniała mi w ten sposób prawa do obrony i nie nękała schorowanego człowieka terminami rozpraw dzień po dniu.

Jednak sędzia ma za nic zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia lekarzy sądowych, które w pełni odpowiadają wymogom art. 117 § 2a k.p.k., dotyczącym usprawiedliwiania nieobecności z powodu choroby. Ta sytuacja jest Sędzi „nie na rękę”, więc organizuje na mnie „obławę”. Dnia 8 stycznia 2010 r., w dniu rozprawy, na którą się nie stawiłem, przesyłając do sądu wniosek o jej odroczenie oraz usprawiedliwienie wymagane przepisami prawa (art.  117 § 2a k.p.k.), Sędzia  zorganizowała na mnie „obławę”, „łapankę”.  W furii wydzwaniała do lekarzy, którzy wystawili mi zwolnienie i zaświadczenie o niemożliwości stawiennictwa do Sądu, z pretensjami, że wydali mi ww. dokumenty. W ten sposób Beata Wołosik bezprawnie wywiera na nich presję, naciska i bezwstydnie straszy wezwaniami na rozprawę do Białegostoku, jeżeli lekarz jeszcze raz ośmieli się wystawić mi zwolnienie lub zaświadczenie. Zastraszeni i zdezorientowani medycy, nękani telefonami z białostockiego Sądu, nie chcą mnie przyjmować i leczyć. Przecież nikt nie lubi być „szarpany”, nawet ludzie o tak wysokich kwalifikacjach etycznych jak lekarze!

 

Dowód: Zeznania lekarza medycyny z listy biegłych lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wiesława Czynowskiego, ul. Żelazna 69 a lok. 30, 00-871 Warszawa.

 

Ponadto Sędzia Beata Wołosik posunęła się nawet do tego, że w formie pisemnej zwróciła się do Mojego Obrońcy, adw. prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego z żądaniem udzielenia informacji, w jakiej Klinice jestem hospitalizowany, sugerując, że nie udzielenie ww. informacji może skutkować nieuwzględnieniem wniosku o odroczenie rozprawy, pomimo tego, iż ww. wniosek był poparty dokumentacją, wymaganą przepisami prawa (art. 117 § 2a k.p.k.). Nawet tajemnica obrończa i bezwzględny zakaz dowodowy w tym zakresie nie powstrzymały Beaty Wołosik przed desperacką próbą zamachu na moje zdrowie[1].

 

Dowód: Zeznania adw. prof. dr. Hab. Piotra Kruszyńskiego, Kancelaria adwokacka, ul. Hoża 34 m. 2, 00-516 Warszawa.

 

         Sytuacja ta sprawia, że zamiast zdrowieć, aby w pełni sił móc realizować prawo do obrony w „sprawie białostockiej”, mój stan jeszcze pogarsza się.

         Działania Sędzi Beata Wołosik wynikają z motywacji zasługującym na najwyższe potępienie.

         SSR Beata Wołosik w trakcie sądzenie ww. sprawy została delegowana decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2009 (w trybie art. 77 § 1 pkt 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych) do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 3 sierpnia 2009 r. do 3 lutego 2010 r., którą to delegację przyjęła. W takiej sytuacji powinna - w świetle obowiązującego prawa - wyłączyć się ze spraw, które prowadziła, ale tego nie uczyniła. W sprawie, w której jestem oskarżonym Beata Wołosik przez kilka miesięcy występowała w podwójnej roli: (1) urzędnika ministerialnego oraz (2) sędzi. Jednakże łączenie funkcji sędziego z jednoczesnym pełnieniem czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jest niezgodne z Konstytucją RP[2]. Na skutek moich działań Pani Wołosik z dniem 20 grudnia 2009 r., została odwołana z Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie prowadzi w Sądzie Rejonowym w Białymstoku tylko sprawę, w której jestem oskarżonym, a po jej powróci na stanowisko urzędnicze w Ministerstwie. Umocowanie SSR Beaty Wołosik do sądzenia tej sprawy jest niezgodne z Konstytucją i zasadami demokratycznego państwa prawnego, ale ta kwestia nie jest przedmiotem niniejszego zawiadomienia.

         Wobec powyższego pobudki Pani Sędzi są oczywiste. Beata Wołosik chce jak najszybciej zakończyć sprawę (nawet kosztem mojego zdrowia i życia), by móc wrócić na ciepłą posadkę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Niestety, moja choroba przedłuża proces, w związku z tym Sędzia „idzie jak czołg”, „po trupach do celu”, byle tylko jak najszybciej dopiąć swego. Tak bardzo pożąda awansu do Ministerstwa, że postanowiła mnie nękać, szykanować i nie pozwala mi się leczyć. To prawdziwe barbarzyństwo!!!

Zachowanie Sędzi Wołosik wyczerpało znamiona usiłowania zabójstwa, opisanego w art. 148 § 2 pkt 3 k.k. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, iż zabijanie oznacza w zasadzie wszelkie wypadki, gdy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a śmiercią ofiary istnieje taki związek przyczynowy, iż nie można wyłączyć tego działania lub zaniechania bez równoczesnego usunięcia śmierci jako skutku[3]. Jeżeli skutek w postaci śmierci nie nastąpił, a zachowanie sprawcy bezpośrednio do niego zmierzające spowodowało ciężkie obrażenia ciała, należy kumulować jego ocenę jako usiłowanie zabójstwa oraz dokonania obrażenia ciała[4]. Tylko kumulacja kwalifikacji wyrazić może całą społecznie szkodliwą treść czynu sprawcy[5].

Bezprawne i natarczywe działanie SSR Beaty Wołosik stało się bezpośrednią przyczyną mojej ciężkiej, długotrwałej choroby oraz utraty szans na wyzdrowienie. Choroba długotrwała oznacza ciężko przebiegające naruszenie normalnego funkcjonowania organizmu lub jego części przez czas dłuższy od 6 miesięcy[6]. Zatem zachowanie Sędzi Wołosik wypełniło znamiona czynu zabronionego, opisanego w art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

Ponadto ww. zachowanie Beaty Wołosik stanowi przestępstwo z art. 266 § 2 k.k. Jako funkcjonariusz publiczny, powinna strzec tajemnic zawodowych i nie naruszać zakazów dowodowych, wskazanych w Kodeksie postępowania karnego, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę także w interesie wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo z art. 266 § 2 k.k. jest dokonane wraz z podjęciem czynności polegających na ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji stanowiących tajemnicę służbową lub informację, która została uzyskana w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes[7].

Opisane zachowanie Sędzi Wołosik niewątpliwie było przekroczeniem uprawnień  i działaniem na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego (art. 231 k.k.).

 

Wobec powyższego, wnoszę, jak na wstępie.

 

Leszek Bubel

 

 

 

Załączniki:

  1. Pismo Sędzi Beaty Wołosik do adw. prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.;
  2. Pismo z dnia 8 stycznia 2010 r., przesłane do mojego miejsca pracy;
  3. Pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku;
  4. Pismo z dnia 22 stycznia 2010 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

vide: Pismo Sędzi Beaty Wołosik do adw. prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.

vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07;

vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1973r., V RN 181/73; K. Janczukowski, Kodeks karny wraz z orzecznictwem, s. 405;

vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1973r., V RN 181/73; K. Janczukowski, Kodeks karny wraz z orzecznictwem, s. 405;

vide: O. Górniok. S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks Karny. Komentarz II, Gdańsk 2005, s. 112;

vide: O. Górniok. S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks Karny. Komentarz II, Gdańsk 2005, s. 124;

 

vide: O. Górniok. S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks Karny. Komentarz II, Gdańsk 2005, s. 359;

 « poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 17 gości