SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Mossad w Polsce arrow WYROK NA KŁAMCĘ I OSZCZERCĘ
WYROK NA KŁAMCĘ I OSZCZERCĘ | Drukuj |
WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Dnia 8 maja 2012 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Leszka Bubel

przeciwko Henrykowi Jezierskiemu

o ochronę dóbr osobistych,

1) nakazuje pozwanemu Henrykowi Jezierskiemu zamieszczenie na portalu internetowym „MOTO.media.pl” w zakładce HOME w ramce o wymiarach 15 razy 10 cm, pogrubioną czcionką, oświadczenia następującej treści:

„Przepraszam Szanownego Pana Redaktora Leszka Bubla za nieprawdziwy życiorys, jaki zamieściłem w miesięczniku - MOTO on line - w dziale ŻYDOKOMUNA BEZ MASKI. Jest mi przykro, że ww. nieprawdziwy życiorys naruszył jego dobre imię, cześć i godność. Henryk Jezierski”,

przy czym ustala, iż oświadczenie winno być zamieszczone w terrninie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku, oraz że okres jego zamieszczenia będzie wynosił 30 dni,

2) zasądza od pozwanego Henryka Jezierskiego na rzecz powoda Leszka Bubel kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów sądowych,

3) nakazuje ściągnąć od pozwanego Henryka Jezierskiego na rzecz Skarbu Państwa Sąd Okręgowy w Gdańsku kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem kosztów sądowych w zakresie części opłaty, od obowiązku uiszczenia której zwolniony był powód,

4) odstępuje od obciążenia stron kosztami procesu w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Powód Leszek Bubel wniósł przeciwko Henrykowi Jezierskiemu pozew, w którym wniósł o zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia w dzienniku „Rzeczpospolita” przeprosin pod jego adresem o treści: „Przepraszam Szanownego Pana Redaktora Leszka Bubla za jego nieprawdziwy życiorys, jaki zamieściłem w miesięczniku „MOTO on line” w dziale „ŻYDOKOMUNA BEZ MASKI”. Jest mi przykro, że ww. nieprawdziwy życiorys naruszył jego dobre imię, cześć i godność. Henryk Jezierski”. Nadto powód domagał się nakazania stronie pozwanej zapłaty kwoty 20.000 zł na konto Polskiej Partii Narodowej oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Powód wskazał, że w dniu 9.09.2008 r. znalazł na stronie internetowej miesięcznika „MOTO on line” (www.moto.gda.pl) w dziale „ŻYDOKOMUNA BEZ MASKI” swoje nazwisko w gronie osób określonych przez redaktora tego miesięcznika, Henryka Jezierskiego, jako „Agenci, kreatury i użyteczni idioci realizujący cele żydokomuny na odcinku polityka”, wraz nieprawdziwymi informacjami, naruszającymi jego dobra osobiste: dobre imię, dobrą sławę , cześć, podanymi jako jego życiorys. Powód podkreślił, iż wśród informacji podanych przez pozwanego jedyną prawdziwą informacją był jego rok urodzenia, pozostałe natomiast mijały się z prawdą i dyskredytowały go jako osobę publiczną (m. in. zarzuty, jakoby był on właścicielem sklepów jubilerskich, sex-shopów i pism pornograficznych, jak również informacja o jego żydowskim pochodzeniu, zmianie nazwiska itd.). Powód wskazał, iż w jego ocenie działanie pozwanego było celowym i zmierzało do przekonania opinii publicznej, iż powód jest kłamcą i oszustem. (...)

Wyrokiem z dnia 9.06.2009 r. sygn. akt I C 1265/08 Sąd Okręgowy w Gdańsku w pkt 1 nakazał pozwanemu Henrykowi Jezierskiemu zamieszczenie w dzienniku „Rzeczpospolita” oświadczenia następującej treści:

„Przepraszam Szanownego Pana Redaktora Leszka Bubla za jego nieprawdziwy życiorys, jaki zamieściłem w miesięczniku „MOTO on line” w dziale „ŻYDOKOMUNA BEZ MASKI”. Jest mi przykro, że ww. nieprawdziwy życiorys naruszył jego dobre imię, część i godność. Henryk Jezierski”.

(...) Orzekając jak powyżej Sąd uznał, iż treść opublikowanego przez pozwanego artykułu naruszała dobra osobiste powoda , a nadto ocenił, iż jego działania miały charakter bezprawny, Sąd zaznaczył, że publiczne zaliczenie powoda do kategorii „agentów, kreatur i użytecznych idiotów realizujących cele żydokomuny na odcinku polityka” naruszało godność powoda i mogło wywołać u niego uczucie poniżenia, a jednocześnie zamieszczenie nazwiska powoda wśród osób nazywanych agentami krytykowanego systemu i mordercami oraz sugerowanie, że jet on właścicielem sex-shopów i pism pornograficznych było dla powoda poniżające, gdyż przedstawiało go jako osobę niezasługującą na zaufanie i niegodną uczestnictwa w życiu publicznym. (...) Dla oceny działań pozwanego bez znaczenia było zdaniem Sądu zastrzeżenie w treści artykułu, że zawiera on wszystkie nazwiska z listy bez względu na stosunek pozwanego do prawdziwości przedstawionych w niej charakterystyk, skoro pozwany prezentował wyraźnie negatywny stosunek do osób znajdujących się na niej, zaś umieszczając nazwisko powoda, w istocie działał w celu naruszenia jego czci. (...)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód Leszek Bubel urodził się w Węgrowie 19 stycznia 1957 r. Jego rodzice, Karol i Sabina z domu Tarapata, byli narodowości i pochodzenia polskiego, oboje wyznania rzymsko-katolickiego. W kwietniu tego samego roku powód został ochrzczony w Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie.

[dowód: kopia świadectwa chrztu k. 22, 95, kopia dokumentacji fotograficznej k. 2324, 98, zeznania powoda k. 414).

Z wykształcenia powód jest złotnikiem. Po uzyskaniu dyplomu czeladnika rozpoczął działalność gospodarczą w tym zakresie, którą prowadził do roku 1992.

Od początku lat osiemdziesiątych powód był czynnie zaangażowany w działalność przeciwko obowiązującemu wówczas systemowi politycznemu, co skutkowało m. in. wydaniem decyzji z dnia 4.09.1982 r. o internowaniu powoda w ośrodku odosobnienia w Nysie.

Instytut Pamięci Narodowej uznał go za pokrzywdzonego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016 ze zm.).

[dowód: kopia decyzji o internowaniu k. 23, 96, kopia zaświadczenia z dnia 26.11.2003 r. k. 97, wydruk ze strony ww.polskapartianarodowa.org k. 378, zeznania powoda k. 414-415).

W latach 90-tych powód był posłem na Sejm RP, działał w Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. W 1995 r. kandydował na urząd Prezydenta RP. Natomiast w chwili obecnej Leszek Bubel jest prezesem Polskiej Partii Narodowej i jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi i Polskiego Stowarzyszenia NIE dla UE.

Jednocześnie powód prowadzi działalność dziennikarską i publicystyczną obecnie jest on redaktorem dwóch czasopism: „Tylko Polska” i „Co z tą Polską” - do 2010 r. był także zatrudniony w wydawnictwie ABDANK spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wydającej wspomniane wyżej pisma, a której właścicielem jest jego syn. (...)

19 kwietnia 2008 r. na stronach miesięcznika internetowego „MOTO on line”, magazynu zmotoryzowanych (www.moto.gda.pl) pozwany Henryk Jezierski zamieścił artykuł zatytułowany „ŻYDOKOMUNA BEZ MASKI” , pod którym zamieścił nazwiska z „Listy Zakonspirowanych Żydów”, otrzymanej - jak wskazał w treści publikacji - trzy lata wcześniej od anonimowego czytelnika „MOTO”, tytułując je „AGENCI, KREATURY I UŻYTECZNI IDIOCI REALIZUJĄCY CELE ŻYDOKOMUNY NA ODCINKU „POLITYKA””. W spisie tym znalazło się nazwisko powoda Leszka Bubla, wraz informacjami podanymi jako jego życiorys:
(1957-) KRANTZ Lejba, redaktor naczelny tygodnika „Tylko Polska”, złotnik, jubiler, właściciel kilku sklepów jubilerskich, sex-shopów i pism pornograficznych. Po śmierci ojca - żydowskiego krawca Mendla KRANTZA - jako dziecko oddany do polskiej (?) rodziny Bublów w Węgrowie. Matka Rywka wyjechała do Izraela ze starszym bratem Szalimem. Wielokrotnie, potajemnie - nie bezpośrednio z Polski, ale drogą okrężną - odwiedzał matkę w Izraelu. Brat mieszka w USA i prowadzi firmę księgową. Wykazuje typowe cechy żydowskie; nadaktywność, ostentacyjny katolicyzm (nigdy nim nie był, rozwiedziony), skrajna antyżydowskość, ośmieszanie i skłócanie środowisk narodowych. Z polecenia KAHAŁU udaje narodowca i dlatego nikt go poważnie nie szykanuje”. Życiorys, poza datą urodzenia, opublikowany był czcionką pochyłą tj. kursywą, jako pochodzący bezpośrednio z materiału bazowego tj. otrzymanej wcześniej „Listy zakonspirowanych Żydów”.

Opublikowany wykaz pozwany opatrzył dodatkową adnotacją, iż zamieścił w nim wszystkie nazwiska z „Listy zakonspirowanych Żydów”, bez względu na jego stosunek do prawdziwości przedstawionych charakterystyk. [okoliczność bezsporna, nadto potwierdzona wydrukiem ze strony www.moto.gda.pl k. 14-21,] (...)

Uwzględniając rozważania Sądu Apelacyjnego, zawarte w treści uzasadnienia wyroku z dnia 15.04.2011 r. i zawarte w nich wytyczne Sąd przystępując do rozpoznania sprawy niniejszej w pierwszej kolejności ustalić musiał, czy rzeczywiście doszło do naruszenia przez Henryka Jezierskiego dóbr osobistych Leszka Bubla poprzez zamieszczenie nieprawdziwych informacji z życia powoda. W związku z tym podkreślić należy, iż pomiędzy stronami bezspornym pozostawał fakt samej publikacji zamieszczonej na stronie www.moto.gda.pl. jak również treści zamieszczonego artykułu. Osią sporu była natomiast prawdziwość i rzetelność zamieszczonych informacji. Powód bowiem zdecydowanie zaprzeczył temu, co na temat jego życiorysu napisał pozwany i jednocześnie przedstawił szereg dokumentów potwierdzających przedstawione przez niego w pozwie i innych pismach procesowych fakty ze swego życia w postaci czy to kopii świadectwa chrztu, dyplomów zawodowych, dokumentów związanych z pełnieniem przez niego funkcji politycznych w tym zaświadczenia o wyborze na posła na Sejm RP. (m. in. k. 378). W ten sposób wykazywał swoje polskie pochodzenie, jak również katolickie wyznanie jego rodziców i jego samego, co stało w sprzeczności z opublikowaną informacją o jego rzekomo żydowskich korzeniach . Opisywał również odmienną historię swej rodziny, w żaden sposób nie korespondującą z losami żydowskiego małżeństwa Krantz, które miało być według opublikowanych informacji rodzicami Leszka Bubla. Dalej, o ile potwierdził fakt wykonywania zawodu złotnika (na co przedstawił kopie skanów dyplomów czeladniczych i mistrzowskich), o tyle pozostała prowadzone przez niego działalność była zgoła odmienna - podkreślał, że nigdy nie był właścicielem sex-shopów ani też pism pornograficznych, zaś zajmował się głównie działalnością polityczną, pełniąc funkcje w strukturach partii i stowarzyszeń, jak również wyrażając swe poglądy w redagowanych przez niego pismach.

Pozwany tymczasem, mimo takiego stanowiska powoda, w żaden sposób nie wykazał, że informacje przez niego opublikowane były prawdziwe. (...)

Sąd uznał, iż jest ona nierzetelna i nieprawdziwa - poza danymi o dacie urodzenia i wykonywanym przez Leszka Bubla zawodzie złotnika - a w konsekwencji, iż jej publikacja naruszyła dobra osobiste powoda. Oczywistym jest bowiem, iż każdy człowiek ma prawo do domagania się upublicznienia wyłącznie prawdziwych informacji związanych z jego życiorysem. Jest to niewątpliwie tym ważniejsze, gdy osoba domagająca się ochrony prawnej pełni rolę w życiu publicznym, zwłaszcza gdy na faktach biograficznych buduje swój wizerunek szukając poparcia dla prezentowanych przez siebie idei. Opublikowanie w takiej sytuacji nierzetelnych informacji, bez względu na ocenę, czy same w sobie są one obraźliwe, naruszają dobre imię czy też pozostają neutralne w wydźwięku, może narazić osobę publiczną na utratę zaufania wśród jego zwolenników, co może być szczególnie dla niej dotkliwe. (...)

Wobec takiej oceny Sąd jedynie ma marginesie zaznacza, iż bez znaczenia pozostaje w takiej sytuacji okoliczność, że również sam powód publikował notki biograficzne różnych osób, wskazując na ich żydowskie pochodzenie. Wśród tych osób nie ma bowiem samego pozwanego, co ewentualnie mogłoby uzasadniać zarzut wzajemności dokonanych naruszeń. Natomiast zarzuty dotyczące naruszeń dóbr osobistych innych osób mogłyby być analizowane wyłącznie w procesach zainicjowanych przez osoby zainteresowane.

Konkludując powyższe rozważania, Sąd uznał ostatecznie powództwo wniesione przez Leszka Bubla za uzasadnione. Wobec tego na podstawie art. 23 kc i 24 § 1 kc w pkt 1 wyroku nakazał pozwanemu Henrykowi Jezierskiemu zamieszczenie na portalu internetowym „MOTO.media.pl” w zakładce HOME w ramce o wymiarach 15 razy 10 cm, pogrubioną czcionką, oświadczenie następującej treści:

„Przepraszam Szanownego Pana Redaktora Leszka Bubla za nieprawdziwy życiorys, jaki zamieściłem w miesięczniku - MOTO on line - w dziale Żydokomuna bez maski. Jest mi przykro, że ww. nieprawdziwy życiorys naruszył jego dobre imię, cześć i godność. Henryk Jezierski”,

przy czym ustala, że oświadczenie winno być zamieszczone w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku, oraz że okres jego zamieszczenia będzie wynosił 30 dni.

Sąd uznał bowiem, iż taka właśnie forma będzie adekwatna do sposobu dokonanego naruszenia, skoro nieprawdziwy życiorys został przez pozwanego zamieszczony właśnie na łamach wskazanego w wyroku miesięcznika, na jego stronach internetowych. Sąd kierował się przy tym treścią art. 24 § 1 kc, który wskazuje, iż oświadczenie pozwanego, zmierzające do usunięcia skutków dokonanego naruszenia, winno być złożone w odpowiedniej treści i odpowiedniej formie. Oznacza to, iż musi ono realnie prowadzić usunięcia skutków wcześniejszego zachowania pozwanego, biorąc pod uwagę zarówno rodzaj naruszonego dobra jak i sposób i zasięg naruszenia. Zasadą jest bowiem, iż środki ochrony naruszonego dobra muszą być adekwatne do samego naruszenia z punktu widzenia racjonalnie pojmowanego kryterium celowości, tzn. być niezbędne do usunięcia skutków owego naruszenia, nie obciążając jednocześnie ponad miarę zobowiązanego. Podkreśla się przy tym, iż środki ochrony nie mogą prowadzić do upokorzenia sprawcy naruszenia dóbr osobistych.

Uwzględniając powyższe rozważania, Sąd uznał, iż zamieszczenie przeprosin na łamach ogólnopolskiego, bardzo poczytnego dziennika - czego domagał się powód - o zdecydowanie szerszym gronie czytelników niż krąg odbiorców magazynu motoryzacyjnego, w którym pozwany opublikował swój artykuł naruszający dobra osobiste powoda, byłoby naruszeniem wymogu odpowiedniej formy oświadczenia. Adekwatnym natomiast zdaniem Sądu będzie przeproszenie powoda właśnie na stronach internetowych miesięcznika „MOTO on line”. (...)

Rozstrzygając o kosztach postępowania, w pkt 2 wyroku na podstawie art. 102 kpc Sąd zasądził od pozwanego Henryka Jezierskiego na rzecz powoda Leszka Bubel kwotę 900 zł tytułem poniesionych przez niego kosztów sądowych, mając na względzie, iż powództwo wniesione przez niego zostało uwzględnione częściowo tj. w zakresie żądania przeprosin.

W pkt 3 nakazano ściągnąć od pozwanego Henryka Jezierskiego na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Gdańsku kwotę 300 zł tytułem kosztów sądowych w zakresie części opłaty, od obowiązku uiszczenia której zwolniony był powód, opierając swe rozstrzygnięcie o art. 113 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (T. Jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 ze zm.), natomiast uwzględniając charakter sprawy i jej okoliczności w pkt 4 odstąpiono od obciążania stron kosztami procesu w pozostałym zakresie. 


« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 13 gości