SZCZEGLNIE GORCO POLECAMY


Linki

Sondy
Ktr nacj lubisz?
 

Ktra z partii politycznych ma najwikszy procent mniejszoci narodowych
 

Ile osb narodowoci ydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediw w Polsce jest cakowicie w polskich rkach?
 

Jaki procent prawdy podaj media o. Rydzyka?
 

Ktre media podaj prawd?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywa si gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyraanie swoich opinii powinien pj do wizienia?
 

Czy w Polsce mamy wolno publikacji i wyraania opinii?
 

Czy jeste za ratyfikacj Traktatu Lizboskiego?
 

Czy w Polsce powinna dziaa bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Ktry utwr z pyty zespou "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Ktry utwr z 3. pyty "Leszek Bubel Band" W hodzie NSZ pt. "Biao-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow NSZ arrow Udzia onierzy Narodowych Si Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim
Udzia onierzy Narodowych Si Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim | Drukuj |
Rys historyczny

23 czerwca 1944 r. rozpocza si na wschodzie sowiecka ofensywa pod kryptonimem „Bagration”. Siy sowieckie przeamay obron niemieck i rozpoczy szybki marsz w kierunku granic Polski. Klska Niemców staa si faktem.
Dowództwo AK ju w 1943 r. opracowao plan „Burza” , którego zadaniem miao by nkanie wycofujcych si oddziaów niemieckich i dywersja na szlakach transportowych. Plan ten nie przewidywa walk w wikszych miastach. Warszawskie oddziay AK miay zosta skoncentrowane poza miastem i w terenie miay zaatakowa wycofujcych si Niemców z Warszawy. Jeszcze na pocztku lipca 1944 r. wysano z Warszawy na rozkaz gen. Bora-Komorowskiego 900 „Byskawic” z amunicj oraz dalszych 60 pistoletów maszynowych w drugiej poowie lipca. Transporty te przekazano do okrgów wschodnich.
Zblianie si wojsk sowieckich zmusio jednak dowództwo AK do zadania sobie pytania, czy moliwe jest wyzwolenie Warszawy i przyjcie Rosjan jako gospodarz? Przeciwko powstaniu w Warszawie by Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski oraz D-ca AK gen. Bór-Komorowski, cho w depeszy z 14 lipca 1944 r. uwaa, e w danej sytuacji polityczno-militarnej istnieje moliwo rozpoczcia walki o Warszaw. Za wybuchem powstania byli premier RP Stanisaw Mikoajczyk oraz Leopold Okulicki ps. „Kobra”, „Niedwiadek”. Wanie na wniosek Okulickiego w drugiej poowie lipca zmieniono plan „Burza” i nakazano komendantowi Okrgu Warszawa-miasto i powiat gen. Antoniemu Chrucielowi ps. „Monter” opanowanie stolicy.

Sytuacja na froncie przybraa jak si wydawao korzystny bieg i Rzd Polski na Emigracji pozostawi decyzj o rozpoczciu powstania Delegatowi Rzdu na Kraj Janowi Stanisawowi Jankowskiemu ps. „Soból”. Decyzj o koniecznoci walki w Warszawie podjto 25 lipca na rannej odprawie Komendy Gównej AK przy ulicy Tamka nr 13. Nastpnego dnia o godzinie 10.00 w lokalu przy ulicy Chodnej nr 4 doszo do odprawy Komendy Gównej i przeprowadzono gosowanie, kto jest za wybuchem powstania a kto przeciw. Za byli: generaowie: Peczyski ps. „Grzegorz” i Okulicki ps. „Kobra”, pukownicy: Rzepecki ps. „Sdzia”, Szostak ps. „Filip”, Sanojca ps. „Kortum” i Chruciel ps. „Monter”. Przeciwnego zdania byli: gen. Skroczyski ps. „aszcz”, pukownicy: Bokszczanin ps. „Sk”, Pluta-Czachowski ps. „Kuczaba”, Iranek-Osmecki ps. „Heller” oraz ppk Muzyczka ps. „Benedykt”.

Mimo tych negatywnych opinii gen. Bór-Komorowski, po zasigniciu opinii Delegata Rzadu na Kraj, zdecydowa si na podjcie walki o Warszaw. Pk „Monter” uwaa, e dziaania zaczepne potrwaj 2-3 dni. Miao to wystarczy do opanowania Warszawy i przyjcia Rosjan jako gospodarz terenu. W najgorszym wypadku w obronie powstacy mieli wytrwa 14 dni.

27 lipca Niemcy ogosili zarzdzenie nakazujce mczyznom i kobietom w wieku od 17 do 65 lat stawi si nazajutrz rano do kopania okopów nad Wis. Do prac tych miao si stawi 100 000 osób.

Pukownik „Monter” tego samego dnia zdecydowa si, bez wiedzy Komendy Gównej, na wydanie rozkazu postawienia Okrgu Warszawskiego „Prom” w stan pogotowia. Jednak 28 lipca ludno Warszawy zlekcewaya wezwania Niemców i gen. „Bór” nakaza rozadowa ostre pogotowie. 30 lipca Komenda Gówna AK otrzymaa wiadomoci o ruchach wojsk sowieckich i 31 lipca rano odbya si odprawa, która zakoczya si stwierdzeniem, e walka o miasto na pewno nie zostanie podjta 1 sierpnia. Wydano równie decyzj, e nastpna odprawa odbdzie si w godzinach popoudniowych. W trakcie trwania odprawy o 17.30 przyby „Monter” i zameldowa o wkroczeniu Rosjan na Prag . Pod presj chwili gen. „Bór” wezwa Delegata Rzdu na Kraj i przedstawi mu sytuacj. „Soból” po zadaniu szeregu pyta czonkom sztabu, zdecydowa o rozpoczciu powstania. Wybuch powstania wyznaczono na 1 sierpnia o godzinie 17.00.

Tu przed wybuchem powstania przyby do Warszawy kurier z Londynu Jan Nowak- Jezioraski, który mimo dobrej sytuacji militarnej i poczynionych przygotowa zauway, e w dowództwie AK nie ma jednolitego zdania, co do wybuchu powstania. Sam równie by zdania, e powstanie w obecnej sytuacji politycznej nie ma szans powodzenia. Jednak znamienne mog by sowa, przytoczone przez Nowaka-Jezioraskiego, Delegata Rzdu na Kraj Jankowskiego, który tak opisywa zaistnia sytuacj w czasie rozmowy z nim 30 lipca:

„Obraz, który pan tu przede mn roztoczy, jest ponury. Waciwie prawie beznadziejny. Ale my tu nie mamy wyboru. „Burza” w Warszawie nie jest czym odosobnionym. To jest ogniwo w dugim acuchu, który zacz si we wrzeniu. Walki w miecie wybuchn, czy my tego chcemy, czy nie. Niech pan sobie wyobrazi – uy w tym miejscu plastycznego porównania – czowieka, który przez pi lat rozpdza si do skoku przez jaki mur, biegnie coraz szybciej i o krok przed przeszkod pada komenda: stop! On tak si ju rozpdzi, e zatrzyma si nie moe. Jeli nie skoczy – rozbije si o mur. Tak jest wanie z nami. Za dzie, dwa lub trzy Warszawa bdzie w pierwszej linii frontu. Ja nie wiem, moe Niemcy wycofaj si od razu, a moe dojdzie do walk ulicznych, jak w Stalingradzie. Czy pan sobie wyobraa, e nasza modzie dyszca dz odwetu, któr mymy szkolili od lat, sposobili do tej chwili, dalimy jej bro do rki, bdzie si biernie przygldaa albo da si Niemcom wywie bez oporu do Rzeszy? Jeli my nie damy sygnau do walki, ubiegn nas w tym komunici. Ludzie wtedy rzeczywicie uwierz, e chcielimy sta z broni u nogi.

Tu nie chodzi – cign dalej – o nas, o kompromitacj kierownictwa. Stoimy wobec gigantycznego oszustwa, które ma przekona i zagranic, i nasze wasne spoeczestwo, e Polska sama dobrowolnie zakada sobie obro na szyj, a wol ludnoci reprezentuje sowiecka agentura. My nie moemy zachowywa si biernie wobec takiej gry.”

Oddziay NSZ w Powstaniu Warszawskim

Po rozamie zwizanym ze scaleniem NSZ z AK , w Warszawie podobnie jak i w terenie doszo do podziau na NSZ-AK i NSZ-ZJ. onierze oddziaów NSZ scalonych z AK byli powiadomieni o wybuchu powstania, za oddziay NSZ-ZJ takiej wiedzy nie posiaday. Jednak wszyscy bez wyjtku w miar swoich moliwoci wzili udzia w Powstaniu Warszawskim.

Do oddziaów, w których wikszo stanowili onierze NSZ zaliczamy:
- kompani por. „Mora” (Wilcza 41), ok. 80 powstaców,
- I Brygad Zmotoryzowan „Koo”, d-ca ppk Zygmunt Reliszko „Koodziejski” (Duga 9/11), w skad brygady wesza kompania „Legia Akademicka” d-ca kpt. Micha Kisieliski „Modrzew”, kompania saperów d-ca ppor. Tadeusz Szczepanowski „Szczepan” oraz Dywizjon Zmotoryzowany „Mot” d-ca mjr Woniak Bolesaw „Walczyski”. W sumie Brygada „Koo” liczya ok. 1200 powstaców,
- kompania mjr. art. Stanisawa Szymaskiego „Szeptycki” (Leszno 81), (brak danych o liczbie powstaców). I pluton – d-ca Eugeniusz arski „Górski”, II pluton – d-ca Wadysaw Weker „Sylwester”. Po walkach na Woli i wycofaniu si powstaców na Stare Miasto powsta oddzia por. Wadysawa Wekera „Sylwester” (Duga) (ok. 36 powstaców z oddziau mjr. „Szeptyckiego”).
- oddzia mjr. Wodzimierza Kozakiewicza „Barry” (Ratusz-Plac Teatralny), (brak danych o liczbie powstaców).
- Zgrupowanie „Chrobry II” d-ca mjr Leon Nowakowski „Lig” (Twarda 40, póniej Sienna), dowodzi zgrupowaniem do 6 sierpnia 1944 r., liczba powstaców ok. 700. Dowództwo AK podjo decyzj o zmianie d-cy, zostaje nim mjr Zygmunt Brejnak „Zygmunt” a zastpc zostaje mianowany mjr „Lig”. W skad zgrupowania weszy: 1 kompania – d-ca kpt. Konstanty Zacharewicz „Zawadzki” (bya nazywana „Warszawiank”), 2 kompania – d-ca por. Czesaw Stulkiewicz „Wir”, 3 kompania – d-ca ppor. Leonard Kancelarczyk „Jeremi”, 4 kompania – d-ca kpt. Jan Jaroszek „Proboszcz” (by dowódc kilka dni, nastpnie zostaje mianowany Szefem Sztabu Grupy Operacyjnej „Chrobry II”. Powstaje równie kompania uzbrojenia – d-ca kpt. Henryk Wicek „Jura”. Na terenie dziaania G.O. „Chrobry II” dziaay równie oddziay por. Tadeusza Przystojeckiego „Lech elazny” i por. Wacawa Zagórskiego „Lech Grzybowski”. 11 sierpnia dochodzi do reorganizacji oddziaów powstaj: I batalion – d-ca „Lech elazny”. W skad batalionu weszy: 1 kompania – d-ca kpt. „Zawadzki”, 2 kompania – d-ca por. Mak Edward „Ned”, 3 kompania – d-ca ppor. Brym Zbigniew „Zdunin”. Dowódc II batalionu zosta „Lech Grzybowski”, w jego skad weszy: 1 kompania – d-ca ppor. Zapolski Janusz „Janusz”, 2 kompania – d-ca ppor. Leonard Kancelarczyk „Jeremi” i 3 kompania – d-ca ppor. Aleksander Saaciski „Aleksander”.
- Puk im. gen. Wadysawa Sikorskiego, d-ca ppk Lucjan Trzebiski ps. "Dowoyna” (Czackiego 3/5), liczba powstaców ok. 220.
- kompania „Tadeusz Czarny” – d-ca ppor. Tadeusz Sonimski „Tadeusz Czarny” (Mokotowska 39), liczba powstaców ok. 70.
- Puk im. Henryka Dbrowskiego – d-ca mjr Marian Chrostowski „Ostoja” (Pl. Dbrowskiego), liczba powstaców ok. 80. W wyniku poniesienia duych strat po koniec sierpnia oddzia zosta rozformowany, cz zostaa wcielona do oddziau mjr. „Barrego”.

Wielu onierzy NSZ walczyo w oddziaach AK pojedynczo lub w mniejszych grupkach. Midzy innymi w takich oddziaach jak: „Elektrownia”, bat. „Iwo”, „Gustaw”, „Harna”, „Kiliski”, „Gozdawa”, zgrupowanie „mija”.
Due znaczenie w czasie Powstania Warszawskiego miaa suba duszpasterska. Ksia, zakonnicy nieli pomoc powstacom i ludnoci cywilnej. Na przykad kapelanem Zgrupowania „Chrobry II” by ks. Antoni Czajkowski „Badur”, wspomaga go ks. Zbigniew Kraszewski „Zetka”, kapelanem „Legii Akademickiej” by ks. Eugeniusz Kosowski „Taborowski”, kapelanem batalionu „Lecha Grzybowskiego” by ks. Piotr Kowalczyk „Oracz” a po jego mierci ks. Cybulski.

Wanym elementem Powstania Warszawskiego bya równie prasa, informowaa o walkach i dziaaniach oddziaów NSZ, a take zarzdzeniach wadz powstaczych. Podstawowym pismem NSZ w czasie walk powstaczych by „Szaniec”. Redaktorem naczelnym by Mirosaw Ostromcki „Majewski”, z-c by Antoni Chrzszczewski „Anio”. Pismo zostao zalegalizowane przez AK i byo drukowane przez drukarnie wojskowe AK. „Szaniec” wychodzi jako pismo codzienne w iloci ok. 10 tys. egzemplarzy. W czasie Powstania ukazao si 43 numery „Szaca”. Ochron redakcji „Szaca” zajmowaa si kompania „Warszawianka”. Do pism, w których pracowali czonkowie NSZ mona równie zaliczy: „onierza Starego Miasta” i „Naród Walczy”.

Naley doda, e NSZ i jego dziaacze przeciwni byli Powstaniu od samego pocztku. Wizao si to z goszon przez NSZ walk z dwoma wrogami oraz obaw o straty w szeregach NSZ i AK, a take ludnoci cywilnej. Uwaano, e Powstanie i ujawnienie si AK doprowadzi do aresztowa i przeladowania organizacji niepodlegociowych, potwierdzeniem takiej opinii byy wydarzenia na terenach wschodnich Rzeczypospolitej po wkroczeniu wojsk sowieckich. Uwaano równie, e taka pomoc oddziaom sowieckim doprowadzi tylko do wykrwawienia si wród modziey polskiej. Jednak w momencie rozpoczcia walki onierze NSZ walczyli razem z AK i AL na barykadach Warszawy. Nie patrzono na przynaleno organizacyjn, liczya si tylko walka z okupantem.

Dariusz Wieleba

róda:
„Oddziay i onierze NSZ w Powstaniu Warszawskim”. Wyd. Zwizek onierzy NSZ Biblioteczka „Szczerbca”. Warszawa 1998.
„NSZ. Dokumenty, relacje, wspomnienia.” Biblioteczka „Szczerbca”. Warszawa 2000.
Borkiewicz Adam, „Powstanie Warszawski 1944”. Wyd. PAX. Warszawa 1964.
„wiadectwa Powstania Warszawskiego 1944”. Praca zbiorowa pod redakcj: ks. Andrzeja Gaki, ks. Marka Kiliszka, prof. Tomasza Strzembosza, prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Wyd. Kuria Metropolitalna Warszawska. Warszawa 1988.
„Koció a Powstanie Warszawskie. Dokumenty, relacje, poezja”. Praca zbiorowa pod redakcj Mariana Marka Drozdowskiego. Wyd. Ordynariat Polowy WP. Komisja Bada Dziejów Warszawy IH PAN. Oficyna Wydawnicza „Typografika”. Warszawa 1994« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Przejd do sklepu
 
A TY JU ODWIEDZIE STRON
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PASTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miaem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, ktr wytoczy mi Stanisaw Sotysiski.
Pod sal Stanisaw Sotysiski bezpardonowo mnie zaatakowa, uywajc przemocy, naruszy moj nietykalno cielesn i spowodowa uszczerbek. By to typowo chuligaski wybryk ze strony Stanisawa Sotysiskiego. Stanisaw Sotysiski przyby do Sdu w towarzystwie swoich przydupasw w liczbie dwch, ktrzy mogli widzie to zdarzenie, ale na pewno zrobi wszystko, eby chroni przed obliczem wymiaru sprawiedliwoci swojego pryncypaa i mnie oczerni. Wobec tego apeluj do wszystkich z Pastwa, ktrzy byli tego dnia w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, eby zdobyli si na odwag i do mnie zadzwonili. Szukam wiadkw tego zdarzenia.
Z gry dzikuj za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
WSTP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(sowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
sowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibicw - do boju Polsko"
sowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Wgier dwa bratanki"
sowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biao-czerwona krew
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Sowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaci Piwa
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpikniejsze s Sowianki
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wasa
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj si
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...a PZPN
Sowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Sowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. pyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. pyty zespou "Leszek Bubel Band" pt. "ycie i mier dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 13 goci