SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow NSZ arrow 65. rocznica powstania NSZ
65. rocznica powstania NSZ | Drukuj |
Bezkompromisowi, nieugięci
Minęła 65. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych – jednej z największych i najciekawszych organizacji wojskowych Polski Podziemnej. Formalnie utworzono je 20 września 1942 roku, ale faktycznie było to tylko organizacyjne przekształcenie kilkunastu istniejących wcześniej struktur konspiracyjnych, mających ciągłość już od września, października 1939 roku. Co ciekawe, do NSZ przechodziły też lokalne struktury Armii Krajowej i innych silnych organizacji, widząc w zdecydowanym programie militarno-politycznym szansę dla nowej, powojennej Polski.
Maj 1945. Żołnierze PAS NSZ Okręgu Lubelskiego z oddziału mjr. Mieczysława Pazderskiego >Szarego< (siedzi w środkowym rzędzie, nad żołnierzem z MP-40).
NSZ objęły swym zasięgiem całe okupowane terytorium II RP i sięgnęły nawet
Modlitwa żołnierzy NSZ

W ciszy leśnej na polanie,
W światłach ognisk brzmi śpiewanie,
Tych za wolność co się biją,
W swej opiece miej Maryjo.

Partyzanckie to wołanie,
Przyjmij sprawiedliwy Panie,
Aby Narodowe Siły,
Z kraju wrogów przepędziły.

A gdy Niemców już nie będzie
Przyjmij Maryjo to orędzie,
By nie było w naszym Kraju
Komunistycznego raju.

Te żołnierskie nasze sprawy,

Przyjm litośnie Boże prawy,
Daj sen błogi, noc spokojną
I kres połóż wszystkim wojnom.
poza jej granice, tam, gdzie istniały większe skupiska ludności polskiej – na tereny Śląska Opolskiego, Śląska Cieszyńskiego, Prus Wschodnich. Od początku istnienia Dowództwo NSZ stało na stanowisku, że Polska ma dwóch wrogów – brunatnego i czerwonego: hitlerowską III Rzeszę Niemiecką oraz komunistyczny Związek Sowiecki, albowiem to te dwa mocarstwa dokonały wspólnie agresji na nasz kraj we wrześniu 1939 roku, doprowadzając do IV rozbioru. W programach operacyjnych nie różnicowano jednak agresorów, pisano bowiem, że „jest wróg jeden – obojętnie, jak się nazywa: Niemiec czy bolszewik”.

Walka zbrojna

Oddziały partyzanckie NSZ powstawały – jako jedne z pierwszych w kraju – już od jesieni 1942 roku, głównie na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Na wielu obszarach od początku współdziałały one z AK.

Do najgłośniejszych akcji należało zdobycie Banku Emisyjnego w Częstochowie (20 kwietnia 1943 roku), likwidacja gen. Kurta Rennera wraz ze sztabem (26 sierpnia 1943 roku), odbicie więźniów w Siedlcach (12 marca 1944 roku), czy uwolnienie około 300 więźniów politycznych w Łomży (w czerwcu 1944 roku). Siły zbrojne NSZ często współdziałały z AK, między innymi przy likwidacji agentów niemieckich i pomocy dla więźniów obozów koncentracyjnych i w innych spektakularnych akcjach (chociażby przy likwidacji gen. Franza Kutschery w Warszawie 1 lutego 1944 roku).

Jednak działania zbrojne na większą skalę NSZ podjęły dopiero w 1944 roku. W Powstaniu Warszawskim oddziały NSZ zostały uznane przez dowódcę Powstania, gen. Antoniego Chruściela „Montera” za najbardziej ideowe. Zgrupowanie „Chrobry II”, liczące ponad 2 tysiące żołnierzy, do końca Powstania nie oddało, według jego oceny, „ani piędzi ziemi”.

Podczas realizacji Akcji „Burza” na terenie całego kraju oddziały NSZ włączały się w działania zbrojne w ramach zgrupowań AK.

Jednak nie walka zbrojna była głównym zadaniem tej organizacji. Wszystko podporządkowywano bowiem przygotowaniom do wybuchu powstania powszechnego, do którego miało dojść w momencie załamania się potęgi Niemiec i tylko w uzgodnieniu z aliantami zachodnimi. Główny wysiłek skierowano zatem na sprawy szkolenia kadry i żołnierzy, w tym przez rozwijanie szkół podchorążych. Stały one na bardzo wysokim poziomie, a konspiracyjna szkoła podchorążych w Warszawie wykształciła około 500 absolwentów! Ważnym zadaniem było drukowanie i powielanie materiałów pomocniczych: podręczników, atlasów broni, instrukcji, regulaminów i tym podobnych, które były – ze względu na bardzo wysoki poziom – bardzo poszukiwane także przez inne organizacje.

Służba Cywilna Narodu i program polityczny

Poza pionem wojskowym istniała struktura cywilna, w postaci Cywilnej Służby Narodu (SCN), która była zalążkiem administracji. Odtwarzano w jej ramach siły porządkowe (policję), sądownictwo, szkolnictwo wyższe (Uniwersytet Ziem Zachodnich) i tym podobne. SCN wydawała własną prasę, tworzyła projekty ustaw w celu gruntownej reformy sądownictwa, instrukcje i przepisy na okres przejściowy, a także podjęła zakrojone na szeroką skalę prace nad udokumentowaniem polskości ziem po Odrę i Nysę Łużycką oraz opracowywała plany gospodarcze, w tym dotyczące przejęcia i zagospodarowania zakładów pracy, które należało przestawić na produkcję cywilną.

Jednak najbardziej spektakularne osiągnięcia NSZ to wywiad oraz propaganda. Wywiad NSZ był zorganizowany bardzo profesjonalnie, swym zasięgiem obejmował terytorium III Rzeszy, a jego rezydenci przebywali także w krajach neutralnych, jak chociażby w Szwajcarii czy Turcji. Sprawozdania wywiadu wojskowego, gospodarczego, kolejowego, a także częściowo politycznego od początku przekazywane były przez Komendę Główną AK do Londynu. Siatki wywiadowcze NSZ zakładali głównie ludzie młodzi, z „Pokolenia Polski Niepodległej”, wyrośli i wykształceni już w II RP. Siły bezpieczeństwa III Rzeszy bardzo wysoko oceniały ich profesjonalizm, wykluczając przy tym zdradę i możliwość kolaboracji…

Pion propagandy NSZ wydawał sto kilkadziesiąt pism i periodyków, niektóre ukazywały się drukiem w nakładzie do kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Ponadto wydawano podręczniki do szkolenia wojskowego, opracowania polityczne i programowe, a także literaturę piękną, w tym zbiory poezji.

Program polityczny uwzględniał głębokie przemiany ustrojowo-społeczne po wojnie, z reformą całego państwa, reformą rolną i tak dalej. W zakresie stosunków międzynarodowych politycy tej formacji postulowali bliską współpracę z USA, Wielką Brytanią i Francją, a na terenie Europy Środkowo-Wschodniej przewidywano powstanie konfederacji, bądź nawet unii państw od Bałtyku po Morze Czarne, zdolnych do samodzielnej obrony przed Związkiem Sowieckim i Niemcami, o ile te odbudują swą potęgę. W przyszłości miał to był fundament dalszej integracji państw europejskich na bazie wartości chrześcijańskich.

Scalenie z AK i dalsze losy

Wiosną 1944 roku NSZ uległy częściowej dezintegracji. Po podpisaniu umowy scaleniowej z AK (doszło do tego 7 marca 1944 roku) część organizacji, wywodząca się ze Związku Jaszczurczego, na skutek różnych okoliczności, poszła własną drogą. Jednak przeważająca część z tej 100-tysięcznej armii podziemnej lojalnie włączyła się do AK, dzieląc od tej pory jej los.

Zakończenie II wojny światowej nie było końcem istnienia tej formacji. Przechodziła ona różne koleje losu. Samodzielne NSZ prowadziły działalność pod nową okupacją praktycznie do 1946 roku. Natomiast NSZ-AK wchłonęły część rozbitych struktur AK i w lutym 1945 roku utworzono Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które – bardzo silne szczególnie we wschodniej Polsce (Białostockie, Płn. Mazowsze, Płd. Podlasie, Lubelszczyzna, Rzeszowskie) – zbrojnie opierało się okupacji komunistycznej przez szereg lat. NZW (tak jak NSZ) nigdy nie zostało rozwiązane, zanikło dopiero w połowie lat 50. ubiegłego wieku na skutek pacyfikacji, obław i wyjątkowo krwawych represji aparatu bezpieczeństwa PRL.

Programowy antykomunizm

Bardzo charakterystycznym rysem NSZ był ich programowy antykomunizm. Jako pierwsi wskazywali na niebezpieczeństwo komunistyczne i grożącą nam brutalną okupację ziem polskich przez Związek Sowiecki, a podporządkowane mu struktury PPR i GL-AL jednoznacznie uznawano za sowieckie agentury.

W publicystyce NSZ nazywano to „drugą okupacją”, nakładającą się na okupację niemiecką. Na to wszystko nakładał się jeszcze pospolity bandytyzm grup komunistycznych i idące w ślad za nim zagrożenie dla ludności cywilnej, bezlitośnie nękanej nocnymi napadami, grabieżami i gwałtami. Wydano temu zdecydowaną walkę, a zidentyfikowani sprawcy lub ujęci na gorącym uczynku byli likwidowani.

Doprowadziło to do niesłychanej kampanii propagandowej przeciwko NSZ, także na arenie międzynarodowej. Każdy przypadek likwidacji komunistycznych bandziorów był przedstawiany w prasie PPR i w propagandzie moskiewskiej jako akt „wojny domowej” i „współpracy z Niemcami”, czyli kolaboracji.

Tak było z likwidacją części bandyckiej grupy Juliana Kaniewskiego (Izraela Ajzenmana) „Lwa” pod Stefanowem na Kielecczyźnie (22 lipca 1943 roku), „oddziału GL” Stefana Skrzypka „Słowika” pod Borowem na Lubelszczyźnie (9 sierpnia 1943 roku), czy części sowieckiego zgrupowania pod Rząbcem na Kielecczyźnie (8 września 1944 roku).

Po wojnie komuniści bez żadnych przeszkód mogli oskarżać NSZ o kolaborację z Niemcami, rozpętanie wojny domowej i likwidację Żydów. Ten proceder trwał bezkarnie prawie pół wieku (a ślad za ich propagandowymi publikacjami „czarną legendę” NSZ utrwalali także historycy i publicyści zachodni), przez co został utrwalony nie tylko w pracach propagandowych, ale także w pseudonauce, a także literaturze i filmie.

Dopiero po 1989 roku można było przystąpić do rzetelnych badań naukowych i odkrywania prawdy. Ukazało się dużo nowych, obiektywnych opracowań, ale rzetelna pamięć o żołnierzach tej ofiarnej formacji przywracana jest powoli. W wielu zachodnich (a więc uważanych za „obiektywne”) publikacjach i encyklopediach utrwalony został obraz jakby żywcem wzięty z bierutowskiej czy moczarowskiej propagandy.

Niemcy o NSZ

Historycy, piszący o „kolaboracji” NSZ, w bardzo ograniczonym zakresie badają opinie niemieckie w tym zakresie. Warto więc sięgnąć po podstawowe dokumenty. Oto chociażby raport Gestapo z początku 1945 roku: „Powstanie i istota nielegalnej polskiej organizacji Narodowe Siły Zbrojne”, którego fragment warto tu przytoczyć. Niemcy pisali w nim bowiem przecież o swych rzekomych „kolaborantach”:
Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego a w tym i NSZ jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło:
1. zdobycie Prus Wschodnich dla Polski.
2. zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę.
3. obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich.
NSZ rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego, szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok AK. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii grudnia [sic! powinno być września – L.Ż.] 1939 roku lub w podziemnej walce z Niemcami.

Na koniec warto dodać, że gen. Reinhard Gehlen (który był szefem wydziału Operacji Wschód) wiosna 1945 roku proponował, aby niemieckie podziemie zbrojne wzorować na NSZ. Jego zadaniem, na polecenie najwyższych władz III Rzeszy, było opracowanie koncepcji oporu, jaki Niemcy powinni zastosować w momencie okupacji przez wojska alianckie. Już było wiadomo, że Niemcy będą pokonane i podbite. Dlatego przywódcy III Rzeszy chcieli – na wzór Polski – stworzyć „ruch oporu”, na tak rozległą skalę i tak działający jak ten, z którym mieli do czynienia na ziemiach polskich. Pisząc o NSZ, gen. Gehlen polecał jako wzór takiej organizacji właśnie NSZ, twierdząc, że „był to najbardziej prężnie, zorganizowany i dowodzony nielegalny związek polski”. Czy można było zasłużyć na bardziej pochlebne opinie u śmiertelnych wrogów?

* * *

Dopiero w wolnej Polsce żołnierze NSZ uzyskali pełnię praw obywatelskich i kombatanckich, w wielu miejscowościach ich imieniem nazwano place i ulice, postawiono pomniki. Ale należy pamiętać, że walka o pamięć jest procesem trwałym. A żołnierzom NSZ ta pamięć się szczególnie należy – bardzo wielu z nich wymordowali okupanci, a widzieli więcej, programowo sięgali dalej i zostali najbardziej zniesławieni.

Leszek Żebrowski


« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 15 gości