Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Statut-założenia-władze arrow Statut partii politycznej POLSKA PARTIA NARODOWA
Statut partii politycznej POLSKA PARTIA NARODOWA | Drukuj |
(STATUT ZATWIERDZONY 23.01.2004 PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE WYDZIAŁ VII REJESTROWY)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Mając na uwadze przyszłość Narodu i Państwa Polskiego, tworzymy partię o nazwie: Polska Partia Narodowa, w skrócie PPN.


§1
Polska Partia Narodowa zwana dalej partią jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby, które poprzez różne formy działalności statutowej działają na rzecz społeczeństwa w Polsce. Celem partii jest dążenie do przestrzegania kultury politycznej i sprawiedliwości społecznej w Polsce.
Partia w swoim działaniu kieruje się zasadą demokracji. Za najważniejsze wartości uznaje prawo do godnego i bezpiecznego życia w niepodległej i suwerennej Polsce.
Naszym głównym celem politycznym jest zachowanie niepodległego, niezależnego bytu Państwa Polskiego, jego tradycji i kultury, kształtowanie pokoleń Polaków w duchu dumy z przynależności narodowej.
§2
Siedzibą władz naczelnych partii i Biura Krajowego jest Warszawa, a terenem jej działania cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej a także wśród Polonii.

§3
Partia prowadzi swoją działalność jawnie w oparciu o obowiązujące prawo.

§4
Partia jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie ustawy o partiach politycznych.

§5
Partia oraz jej Oddziały Wojewódzkie posiadają osobowość prawną.

§6.
Partia używa emblematów, odznak, symboli, pieczęci i znaków graficznych zatwierdzanych przez Zarząd Główny.

§7
Wszystkie partyjne publikacje mogą być oznaczone elementami wymienionymi w §6, a prawo ich używania jest prawnie zastrzeżone.

§8
Uchwały i działalność władz partii nie mogą być sprzeczne z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi oraz niniejszym Statutem.

§9
Wybory władz partii wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa, przewodniczącego lub pełnomocnika danego organu partii.

Rozdział II
Stosunek do innych partii i organizacji społeczno-politycznych


§10
Partia jest otwarta na współpracę z innymi partiami i organizacjami społecznymi, jeżeli wymagać tego będzie polska, narodowa racja stanu.

Rozdział III
Członkowie partii, ich prawa i obowiązki

§11
1. Członkiem partii może zostać osoba pełnoletnia mająca obywatelstwo polskie.
2. Zbiorowymi członkami partii mogą zostać grupy obywateli zrzeszone w innych organizacjach społecznych, deklarujące wspieranie statutowej, ideowej i programowej działalności partii.
3. Warunkiem przyjęcia do partii jest wypełnienie zgodnie z prawdą deklaracji członkowskiej złożonej do właściwej struktury organizacyjnej partii działającej na terenie jego zamieszkania zgodnie z podziałem administracyjnym kraju zatwierdzonej przez Zarząd Główny i przesłanie jej na adres Biura Krajowego. W przypadku odmowy przyjęcia na członka ma on prawo w terminie do jednego miesiąca odwołać się od decyzji Zarządu Głównego do prezesa Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
4. Członkowie partii mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w działalności partyjnej zgodnie z jej programem i aktualnymi uchwałami władz.
5. Członkowie partii mają prawo do czynnego i biernego wyboru do władz partii, ubiegania się z rekomendacji jej władz o mandaty w wyborach parlamentarnych, samorządowych, na urząd prezydenta RP oraz innych organów przedstawicielskich, o udziale w których zadecyduje Zarząd Główny.
6. Członkowie partii mają prawo do wypowiadania się na jej zebraniach, brania udziału w pracach komisji problemowych, zgłaszania inicjatyw we wszystkich sprawach będących w zainteresowaniu partii.
7. Członek partii pełniący z jej mandatu funkcje we władzach przedstawicielskich, samorządowych i państwowych instytucjach politycznych i społecznych jest odpowiedzialny przed władzami partii.
8. Członek partii może brać udział w działalności innej organizacji społecznej, której cele nie są sprzeczne z celami i programem partii.
9. Członek partii ma obowiązek stosować się do Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych, uchwał Zarządu Głównego i zarządzeń jego prezesa. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez władze partii.
10. Członek partii ma obowiązek popierać kandydatów wskazanych przez partię we wszystkich wyborach, o udziale w których decydują władze partii.
11. Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
a. Śmierci członka partii
b. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Głównego
c. Wykluczenia z partii w oparciu o decyzję Krajowego Sądu Koleżeńskiego, od której w terminie jednego miesiąca przysługuje odwołanie do prezesa Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
d. Wykluczenia z partii decyzją Zarządu Głównego partii z powodu rażących naruszeń celów Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych, regulaminów opracowanych przez władze partii, braku aktywności w realizacji założeń partii określonych przez jej władze. Od decyzji Zarządu Głównego o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do prezesa Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
e. Wstąpienia członka do innej partii politycznej, bez pisemnej akceptacji prezesa Zarządu Głównego.
12. W przypadku gdy członek partii objął stanowisko publiczne, z którym związany jest zakaz prowadzenia działalności publicznej, prezes Zarządu Głównego na wniosek zainteresowanego zwiesza go w prawach i obowiązkach członkowskich na okres pełnienia funkcji publicznej.
13. Wszelkie konflikty pomiędzy członkami partii rozstrzyga Krajowy Sąd Koleżeński, od decyzji którego w terminie jednego miesiąca przysługuje odwołanie do prezesa Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura Organizacyjna


§12
Strukturami Organizacyjnymi partii są:
Biuro krajowe z siedzibą w Warszawie, które powołuje i rozwiązuje prezes Zarządu Głównego partii, określa jego kompetencje, zakres obowiązków z równoczenym przydziałem funkcji.

§13
1. Oddziały Wojewódzkie powołuje w miarę potrzeb Zarząd Główny i określa teren ich działania.
2. Prezes Zarządu Głównego może rozwiązać Oddział Wojewódzki, jeżeli działalność jego władz lub członków w sposób rażący jest sprzeczna z niniejszym statutem, uchwałami Kongresu, Zarządu Głównego, Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi albo ze względów organizacyjnych.
3. W skład Oddziału Wojewódzkiego wchodzą wszyscy członkowie zamieszkali na terenie jego działania.
4. Władzami Wojewódzkimi są:
a. Zjazd Wojewódzki
b. Prezes Zarządu Wojewódzkiego
c. Zarząd Wojewódzki
d. Wojewódzka Komisja Rewizyjna
5. Kadencja Władz Wojewódzkich trwa 5 lat.
6. W Zjeździe Wojewódzkim biorą udział wszyscy członkowie zamieszkali na terenie działania Oddziału.
7. Termin i miejsce Zjazdu Wojewódzkiego oraz sposób wyboru delegatów określa Zarząd Główny.
8. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:
a. Wybór członków Zarządu Wojewódzkiego
b. Wybór członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
c. Wybór prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
9. Prezes Zarządu Głównego w ciągu jedego miesiąca od dnia wyboru podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Wojewódzkiego w tym jego prezesa.
10. W razie odmowy zatwierdzenia w/w składu prezes Zarządu Głównego powołuje tymczasowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego z jego prezesem oraz w terminie 3 miesięcy zwołuje Zjazd Wojewódzki, w celu wyboru Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, jego prezesa i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
11. Prezes Oddziału Wojewódzkiego określa kompetencje wiceprezesa oraz kieruje całokształtem działalności Oddziału, jest przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego, reprezentuje Oddział na terenie jego działania.
12. Prezes i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego powinni być powoływani do Zarządu Głównego, w którego pracach mają obowiązek aktywnie uczestniczyć.
13. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa się oprócz prezesa i wiceprezesa Oddziału z 3-10 członków.
14. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wybiera on ze swojego grona na wniosek prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, uchwala regulamin swojego działania, który przesyła do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
15. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego jest władzą wykonawczą Oddziału. W szczególności:
a. Wykonuje uchwały władz partii oraz uchwały Zjazdu Wojewódzkiego
b. Wysuwa kandydatów partii do organów samorządowych na terenie swojego działania
c. Powołuje oraz rozwiązuje koła oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością
d. Wykonuje czynności zlecone przez władze partii
e. Zarządza majątkiem partii na terenie swojego działania w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez prezesa Zarządu Głównego lub jego wiceprezesa ds współpracy ze strukturami organizacyjnymi partii
f. Posiedzenia Oddziału Wojewódzkiego zwołuje prezes Oddziału w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
16. Zarząd Główny może uchylić uchwałę podjętą przez Zjazd Wojewódzki lub jego Zarząd, jeżeli jest ona sprzeczna z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi, uchwałami władz partii, linią jej polityki bądź też została podjęta z naruszeniem postanowień statutu lub regulaminów.
17. Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
a. Kontroluje conajmniej raz w roku działalność finansową Oddziału Wojewódzkiego.
b. Opracowuje i przedstawia Zjazdowi Oddziału Wojewódzkiego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Oddziału
c. Występuje z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym władzom Oddziału
d. Regulamin Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej uchwala Krajowa Komisja Rewizyjna
18. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zjazd Wojewódzki, jej członkowie nie mogą wchodzić w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
a. Na pierwszym posiedzeniu w terminie do jedego miesiąca po wyborze Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

§14
1. Podstawową jednostką organizacyjną partii jest Koło.
2. Koła powołuje i rozwiązuje oraz nadzoruje ich działalność prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
3. Uprawnienia prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wobec Kół działających na jego terenie, gdzie nie powołano Oddziału wykonuje prezes Zarządu Głównego.
4. Koło powołuje conajmniej 3 członków wyłaniając na pierwszym swoim posiedzeniu pełnomocnika Koła, który jest jego władzą.
5. Kadencja pełnomocnika Koła trwa 5 lat.
6. W ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru pełnomocnika koła prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia.
7. W razie odmowy zatwierdzenia pełnomocnika Koła prezes Zarząd Oddziału Wojewódzkiego powołuje innego, który w ciągu miesiąca zwołuje ogólne zebranie członków koła w celu wyboru nowego pełnomocnika.
8. Do kompetencji pełnomocika koła należy:
a. Wykonywanie uchwał, decyzji i czynności zleconych przez władze nadrzędne
b. Kierowanie pracami i reprezentowanie Koła na terenie jego działania
9. Szczegółowe zasady i tryb pracy Koła określa prezes Zarządu Głównego w formie regulaminu lub powołany przez niego wiceprezes do spraw współpracy ze strukturami terenowymi partii.

Rozdział V
Władzami partii są:


§15
1. Kongres:
a. Kongres powinien być zwołany przynajmniej raz na 5 lat przez prezesa Zarządu Głównego partii, Zarząd Główny lub Krajową Komisję Rewizyjną.
b. Zwołanie Kongresu przez Zarząd Główny lub Krajową Komisję Rewizyjną może nastąpić na protokołowanym posiedzeniu z miesięcznym wyprzedzeniem pisemnie powiadamiającym wszystkich pozostałych członków i prezesa Zarządu Głównego o czasie i miejscu swojego posiedzenia. Decyzja o zwołaniu Kongresu może być podjęta w głosowaniu jawnym zwykłą większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
c. Prezes Zarządu Głównego może podjąć decyzję o zwołaniu Kongresu.
d. Uprawniony wnioskodawca prawnie zwołujący Kongres ma obowiązek pisemnego poinformowania pozostałych władz partii i uprawnionych delegatów lub w formie komunikatu w ogólnopolskim dzienniku lub organie prasowym partii o terminie, miejscu, godzinie, porządku obrad i zasadach wyboru delegatów.
e. Na uprawnionym wnioskodawcy zwołania Kongresu spoczywa obowiązek jego zorganizowania z zapewnieniem odpowiednich warunków jego sprawnego przeprowadzenia w pierwszym terminie od 1 do 3 miesięcy.
f. Delegatami na Kongres są członkowie Zarządu Głównego partii, prezesi i wiceprezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich oraz delegaci wybrani zgodnie z uchwałą uprawnionego wnioskodawcy jego zwołania.
g. Uchwały Kongresu mają moc prawną, jeżeli w pierwszym terminie jest obecnych co najmniej połowa delegatów lub w drugim terminie do dwóch tygodni przy dowolnej ilości zebranych delegatów. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
h. Kongres ma prawo rozwiązać partię i podjąć decyzje o likwidacji jej majątku przy większości 2/3 głosów delegatów uprawnionych do głosowania.
i. Kongres ma prawo podejmować uchwały, które obowiązują wszystkie władze i członków partii. W przypadku równej ilości oddanych głosów rozstrzyga głos przewodniczącego prowadzącego obrady.
j. Prawomocnie zwołany Kongres wybiera w głosowaniu tajnym z grona delegatów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad, a w razie konieczności inne komisje niezbędne dla sprawnego i zgodnego z interesami partii przeprowadzania obrad, a także uchwala porządek dzienny i regulamin.
k. Kongres rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
l. Kongres może zmienić statut partii większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy jego delegatów.
m. Najwyższą władzą pomiędzy Kongresami jest prezes Zarządu Głównego i Zarząd Główny.
n. Kongres w głosowaniu tajnym na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej podejmuje decyzje o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla władz partii.
o. Kongres w głosowaniu tajnym wybiera następny skład Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego, przy czym przewodniczącymi tych gremiów powinny zostać osoby, które otrzymają największą ilość głosów.
p. Kongres może nadawać honorowe tytuły członkom partii.
2. Prawomocnie zwołany Kongres partii może podjąć uchwałę połączenia z inną partią lub partiami, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy delegatów.

§16
Zarząd Główny partii - Krajowa Komisja Rewizyjna - Krajowy Sąd Koleżeński
1. Zarząd Główny podejmuje wszelkie decyzje pomiędzy Kongresami przy czym jego uchwały nie mogą być sprzeczne z uchwałami Kongresu.
2. Pierwszy Kongres zwołują członkowie-założyciele wpisani na liście osób popierających rejestrację partii w Sądzie.
3. Powoływanie nowych członków Zarządu Głównego odbywa się w głosowaniu tajnym na pisemny wniosek co najmniej dwóch jego członków.
4. Członkami Zarządu Głównego mogą być przede wszystkim prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje jego prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
5. Zarząd Główny może składać się z minimum 3 do maksimum 30 osób.
6. Członkowie Zarządu Głównego mogą wybierać i odwołać ze swojego grona prezesa zwykłą większością głosów na pisemny wniosek minimum połowy jego członków na protokołowanym posiedzeniu przy obecnści co najmniej połowy jego członków pisemnie poinformowanych z miesięcznym wyprzedzeniem. Prezes partii powinien być wybrany już na pierwszym posiedzeniu z chwilą zgłoszenia partii do rejestru sądowego.
7. Posiedzenia Zarządu Głównego prowadzi prezes lub pod jego nieobecność wiceprezes partii, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Zarządu Głównego wybrany jawnie na tę okoliczność z pozostałych zwykłą większością głosów.
8. Zarząd Główny może powoływać zespoły i komisje problemowe.
9. Zarząd Główny może w formie uchwały zmienić nazwę partii i osoby do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
9 a. Zarząd Głowny podejmuje wszelkie uchwały przy obecności minimum połowy członków zwykłą większością głosów.
10. Zarząd Główny powinien zbierać się co najmniej raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezesi partii lub minimum 10 jego członków równocześnie, informując pozostałych członków o czasie i miejscu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
11. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny być protokołowane i archiwizowane oraz dostępne na prośbę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
12. W przypadku niepełnego składu Zarządu Głównego, śmierci lub pisemnej rezygnacji Zarząd Główny może na wniosek dwóch jego członków dokooptować członka.
13. W przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenckich lub samorządowych Zarząd Główny powołuje Krajowy Komitet Wyborczy oraz pełnomocnika Krajowego Komitetu Wyborczego i jego pełnomocnika finansowego w formie uchwały z jednoczesnym określeniem zakresu ich uprawnień, zgodnie z obowiązującym prawem. Również w formie uchwały Zarząd Główny może odwoływać w/w pełnomocników i powoływać inne osoby. Zarząd Główny może utworzyć Fundusz Wyborczy i dokonywać wszelkich czynności przewidzianych prawem dla prawidłowego udziału partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, kampaniach referendalnych, a także do innych organów przedstawicielskich przewidzianych prawem.
14. Zarząd Główny w formie uchwały może zaciągać zobowiązania majątkowe partii, reprezentuje partię na zewnątrz, sporządza i zatwierdza wszelkie dokumenty także do PKW i odpowiada prawnie przed wszelkimi instytucjami państwowymi uprawnionymi do kontrolowania działalności partii. Sporządza i zatwierdza informacje o działalności finansowej partii.
15. Kompetencje wymienione w pkt. 13 i 14 Zarząd Główny w fomie uchwały może scedować na prezesa Zarządu Głównego partii.
16. Zarząd Główny, o ile nie powoła pełnomocnika z określonymi kompetencjami, jest odpowiedzialny za budżet partii, sporządzanie bilansów i sprawozdań rocznych.
17. Zarząd Główny zwołułuje Zjazdy Wojewódzkie partii na zasadach i w terminach określonych stosowną uchwałą.
18. Zarząd Główny określa zakres obowiązków i kompetencji prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ich zarządów, jeżeli nie przekaże tych spraw prezesowi partii lub powołanemu przez niego wiceprezesowi odpowiedzialnemu za struktury terenowe.
19. Zarząd Główny do czasu powołania Kongresu partii powołuje spoza swojego grona Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński w skład których powinno wchodzić od 3 do 7 osób. Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowy Sąd Koleżeński działają w oparciu o opracowany przez siebie regulamin pracy.
a. Krajowa Komisja Rewizyjna może zwołać Kongres przy akceptacji minimum 3/4 swoich członków w przypadku rażących naruszeń statutu lub działania na szkodę partii jej władz.
b. W przypadku niepełnego składu osobowego, śmierci lub rezygnacji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego uzupełniają one swój skład z pozostałych członków partii.
c. Krajowy Sąd Koleżeński na pisemny wniosek wnioskodawcy może udzielić upomnienia, nagany lub wykluczyć z szeregów partii. Od decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca do prezesa Zarządu Głównego partii, którego decyzja jest ostateczna.
20. Kadencja wszystkich władz partii trwa pięć lat z możliwością jej przedłużenia o następne.

§17
Kompetencje prezesa Zarządu Głównego i wiceprezesów
1. Prezes Zarządu Głównego może podejmować wszelkie decyzje związane z rozwojem i życiem partii niezastrzeżone w statucie dla innych władz partii.
2. Prezes Zarządu Głównego powołuje i odwołuje sekretarza, skarbnika partii, rzecznika prasowego, Krajowe Biuro wraz z jego obsadą funkcyjną określając ich kompetencje i obowiązki.
3. W przypadku jego śmierci lub pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Głównego wybiera on niezwłocznie nowego prezesa ze swojego grona w głosowaniu tajnym na wniosek przynajmniej dwóch jego członków.
4. Prezes powołuje i odwołuje, jeżeli w formie uchwały otrzyma takie kompetencje od Zarządu Głównego, pełnomocników we wszystkich wyborach, w których partia weźmie udział a także pełnomocnika do zaciągania zobowiązań majątkowych, uzyskiwania środków finansowych oraz sporządzania i zatwierdzania o działalności finansowej partii.
5. Wszelkie decyzje i zachowania prezesa i wiceprezesów powinny być zgodne z uchwałami Zarządu Głównego.
6. Prezes partii powołuje i odwołuje z członków Zarządu Głównego lub z pozostałych członków partii wiceprezesów w liczbie od 1 do 5, z określeniem w formie pisemnej ich kompetencji i zakresu obowiązków.
7. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego.
8. Podczas głosowań w czasie posiedzeń Zarządu Głównego w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa, lub pod jego nieobecność wiceprezesa partii przez niego upoważnionego.
9. Prezes partii może zwołać Kongres w wybranym terminie i miejscu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem pisemnie powiadamiając wszystkich upoważnionych delegatów lub komunikatem prasowym w ogólnopolskim dzienniku lub organie prasowym partii.
10. Do kompetencji prezesa Zarządu Głównego należy także powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów oddziałów wojewódzkich, jeżeli nie dbają oni należycie o rozwój partii i nie realizują uchwał i zarządzeń jej władz, zespołów problemowych, regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.

Rozdział VI
Majątek partii


§18
1. Majątek partii stanowią fundusze, które są uzyskane z wpisowego, składek członkowskich, darowizn i innych wpływów i przedmiotów rzeczowych pozyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej ustala Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce materiałowo-finansowej.
3. Oddziały Wojewódzkie mające osobowość prawną składają coroczne sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu, jeżeli ten nie postanowi inaczej.

Rozdział VIII
Symbole Polskiej Partii Narodowej


1. Czerwono-biała szachownica i tarcza wg załączonych wzorów.


Rozdział IX
Przepisy końcowe


§19
1. Do wykładni zasad statutowych upoważniony jest prezes Zarządu Głównego partii.
2. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub w sprawach spornych decyzje podejmuje prezes Zarządu Głównego.
3. Wadliwie zwołany Kongres i podejmowane uchwały sprzeczne z prawem podlegają zaskarżeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy.
4. Prawo wniesienia wniosku, o którym mowa w pkt. 4, ma każdy delegat biorący udział w Kongresie w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego po dacie odbywającego się Kongresu.

« poprzedni artykuł
"IV RZECZPOSPOLITA" - HASŁO, KTÓRE UKRADŁ NAM PiS
 

Tu do pobrania nr 1. "Tajemnic Świata" w formacie pdf
 
 


Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 11 gości