Naszym głównym tytułem prasowym jest ogólnopolski tygodnik narodowy


Posłuchaj
 TYLKO POLSKA


Oto inne nasze gazety ukazujące się co 2 miesiące, będące aktualnie w sprzedaży:
 
SZCZEGÓLNIE GORĄCO POLECAMY


Linki

Sondy
Którą nację lubisz?
 

Która z partii politycznych ma największy procent mniejszości narodowych
 

Ile osób narodowości żydowskiej mieszka w Polsce?
 

Jaki procent mediów w Polsce jest całkowicie w polskich rękach?
 

Jaki procent prawdy podają media o. Rydzyka?
 

Które media podają prawdę?
 

Cz czytasz gazety redagowne przez Leszka Bubla?
 

Czy w Polsce powinny ukazywać się gazety narodowe redagowane przez Leszka Bubla?
 

Czy Leszek Bubel za wyrażanie swoich opinii powinien pójść do więzienia?
 

Czy w Polsce mamy wolność publikacji i wyrażania opinii?
 

Czy jesteś za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego?
 

Czy w Polsce powinna działać bez prokuratorsko-politycznych szykan Polska Partia Narodowa?
 

Czy wiesz co to jest narodowa opcja?
 

Który utwór z płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Longinus Zerwimycka" jest najlepszy?
 

Który utwór z 3. płyty "Leszek Bubel Band" W hołdzie NSZ pt. "Biało-Czerwona krew" jest najlepszy?
 

Start arrow Idea Narodowa arrow Bezradność liberalnej władzy
Bezradność liberalnej władzy | Drukuj |
 
Podatki, procenty i deficyt budżetu państwa
Rząd jest bezsilny w polityce gospodarczej i społecznej, bo nie ma uprawnień, które umożliwiałyby mu kierowanie państwem. Opracowuje pozorowane plany ograniczania, przykładowo, bezrobocia, i czeka, aż życzenie samo się spełni, bo niczym nie włada. Może natomiast obciążać niezamożnych opodatkowaniem i usuwaniem ułatwień bytowych, jakoby ratując państwo, a w istocie celem utrzymania przywilejów władzy. Realizuje postulat liberalnej doktryny: jak najwięcej rynku, jak najmniej regulacji państwa, bo chodzi mu o bogacenie się już bogatych kosztem społeczeństwa. Naiwnie wierzy, że zamożni, mając więcej pieniędzy, wesprą gospodarkę i dadzą ludziom pracę.
 


 Zwodnicze parametry gospodarowania
Gospodarka polska chwilowo wchodzi w okres umiarkowanego ożywienia. Liberalny rząd przypisuje to swojej polityce ekonomicznej. Chwilowy wzrost gospodarczy jest wynikiem upadku gospodarki, wskutek czego ludzie pozbywają się słabnącej waluty, kupując towary. Wzrost gospodarczy na długą metę potrzebuje stabilizacji popytu łącznego: konsumpcyjnego i produkcyjnego. A rząd czyni wszystko, aby go zmniejszać, obciążając pracujących i emerytów stratami, które spowodował wadliwym gospodarowaniem. Rząd w swej polityce gospodarczej posługuje się podręcznikowymi instrumentami: ogranicza inflację, obniża stopy procentowe, ogranicza dochody warstw pracujących.
Obniżanie podatków
Receptą na liberalną gospodarkę jest obniżanie podatków dla przedsiębiorstw. Rząd  rozważa wprowadzenie liniowego podatku w wysokości 19 procent - dla wszystkich. Magia tego procesu ma rozwiązać problem bezrobocia i nędzy. Sprzyja to tylko bogatym, a obciąża biednych. Bogaci nie zainwestują tych dodatkowych pieniędzy, bo jak mogą je zainwestować, kiedy taka reforma obniża popyt, który decyduje o inwestycjach. Raczej przekażą te pieniądze zagranicznym bankom. Czy nie lepiej obniżyć podatki ludziom pracy i zwiększyć popyt pociągający za sobą wzrost produkcji i zatrudnienia? Najpierw wzbogacić biednych, a potem na tej podstawie przysporzyć bogactwa bogatym. Rząd rozumuje odwrotnie.
W USA obniżono podatki do dwóch prawie procent i w efekcie deficyt budżetu przekroczył pół biliona dolarów, mimo że przed tą decyzją nadwyżka budżetowa przewyższała trzysta milionów dolarów.
Rząd skreśla prawie wszystkie ulgi podatkowe, co zmniejsza zasoby pieniężne ludzi pracy, czyli ogranicza popyt i powiększa bezrobocie. Istota polityki rządu polega na  wadliwym gospodarowaniu funduszami publicznymi, zmniejszaniu obcemu kapitałowi opodatkowania, oddawaniu majątku narodowego kapitałowi globalnemu, skutkiem czego nastąpił upadek gospodarki. Zniszczona gospodarka nie daje rządowi wystarczających dochodów, więc teraz ludzie pracy mają je dać upadającemu państwu.
Obniżanie stóp procentowych
Skłanianie banku centralnego do obniżania stóp procentowych jest szczególną metodą bezwolnego rządu. Na tej drodze Japonia uzyskała jednostopniowe oprocentowanie i mimo to nie uniknęła kryzysu. Celem tej polityki jest pobudzanie do inwestowania bez wyprzedzającego wzrostu popytu.  Ułatwia to pobieranie kredytu, ale cóż z tego, kiedy temu przeciwdziała ryzyko rynkowe. Zaciąganie tańszego kredytu po prostu staje się niepewne. Ewentualne inwestycje w tych warunkach raczej nie przynoszą zysku. Niskie stopy procentowe przekreślają oszczędności ludności i przedsiębiorstw, bo staje się  to nieopłacalne. Inwestorzy szukają lepszego zabezpieczenia oszczędności w zakupie akcji na giełdzie, ale te w warunkach recesji nie przynoszą spodziewanych korzyści. Rząd ogranicza popyt i wierzy, że niskie stopy procentowe ożywią gospodarkę. Jest to wiara w mit rządowej mocy.
Ograniczanie inflacji
Inflacja utrudnia gospodarowanie, bo zwiększa niepewność gospodarowania. Działanie banku centralnego jest w tym zakresie konieczne, bo stabilizuje ceny. Ale nadmierny spadek cen jest niekorzystny, bo ogranicza zyski w przyszłości. Zakłada się je na pewnym poziomie, a spadek cen je redukuje nieraz do poziomu deficytu w działalności gospodarczej. Deflacja  zbyt szybka prowadzi do zastoju gospodarczego, do stagnacji, a to jest gorsze od  wzrostu cen, bo powoduje pogłębiający się kryzys.
W gospodarce dynamicznej, a taka jest na świecie, najlepiej się dzieje, jeśli ceny w skali rocznej wzrastają minimalnie, przykładowo w granicach dwóch do trzech procent. Stwarza to pomyślny horyzont dla przyszłego dochodu. Gospodaruje się w czasie, a to wymaga dostrzegania przez przedsiębiorcę w  perspektywie zwiększonego zysku.
Koszt zatrudnienia
Pracodawcy domagają się sprowadzenia do minimum kosztów zatrudniania, takich jak podatek od wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne, wypłacanie chorobowego. Jest to rodzaj dochodu państwa, który wydatkowany zwiększa popyt i skłania do wzrostu gospodarowania z korzyścią dla pracodawców. Jeżeli w całej gospodarce zniesie się te świadczenia tak jak się tego żąda, to wprawdzie wzrosną zyski, które wobec obniżającego się popytu nie mogą być zainwestowane z korzyścią. Gdyby obniżyło się te świadczenia w  stosunku do branży czy jednego przedsiębiorstwa, to mogłoby tam wzrosnąć zatrudnienie. Obniżenie ich w całej gospodarce zmniejsza dochód narodowy. Skutkuje to spadkiem cen, zmniejszeniem zysku i powrotem do poprzedniej sytuacji tylko na niższym poziomie zyskowności i produkcji.
Deficyt budżetu państwa
Ogromny deficyt budżetu państwa narastający z roku na rok jest wynikiem wadliwego gospodarowania rządu, wręcz marnotrawstwa. Gospodarka sprawna zapewnia dochody państwu, więc nie powinno być kłopotu z deficytem budżetowym. Państwo mając deficyt budżetowy zadłuża się, emituje obligacje i zaciąga kredyty w bankach. A ekonomiści narzekają, że wskutek tego może zabraknąć pieniędzy na kredytowanie gospodarki. Rząd, apelując o wsparcie, wzywa najuboższych, by ratowali bogatych i poświęcili na ten cel część swych dochodów.
Liberalny rząd w ten sposób zmniejsza popyt i możliwości wzrostu gospodarczego. Ma to być sposób na rozwój gospodarki. Zwiększenia popytu nie dokona także wolny rynek - tylko państwo określaną polityką gospodarczą. A takiej rząd nie ma poza stwierdzeniem, że gospodarkę należy oddzielić od spraw społecznych, bo gospodarowanie nie jest miłosierdziem dla niezaradnych. Rząd nie jest w stanie wyprowadzić gospodarki do wzrostu, bo zaprzepaścił tę możliwość swoją polityką. Teraz może jedynie szkodzić, przykładowo - obciążając biednych kosztami swej niesprawności.
Swawolne ceny
Jedną z przyczyn upadku gospodarki rynkowej są swobodnie kształtowane ceny. Każdy właściciel firmy, jeśli tylko może, podnosi ceny, bo to jest najłatwiejszy sposób na maksymalizację zysku. Rząd przeciwdziałając temu ograniczył podaż pieniądza, stworzył głód finansowy, który powodował ograniczanie produkcji nazywane schładzaniem koniunktury.
Rząd nie wypracował instrukcji wyznaczania cen przez przedsiębiorców w taki sposób, aby nie dopuszczać do cen spekulacyjnych i monopolistycznych. Oczywiście, efektem takiej instrukcji cenowej byłaby kontrola publiczna. I biurokratyzm! - jakby powiedzieli liberalni socjaldemokraci. Nie pojawiłby się biurokratyzm (nadmiar zbędnych przepisów i czynności) - tylko biurokracja (konieczny warunek gospodarowania) sprawnej kontroli. Kontrola cen ochroniłaby gospodarkę przed spekulacyjną konkurencją, umoralniałaby gospodarowanie i je ożywiła. Dlaczego nie kontroluje się cen? - bo kontrola byłaby niekorzystna dla wielkiego kapitału.
Kontrola gospodarki
Liberalna doktryna zabrania państwu ingerowania w sprawy prywatne gospodarki, nawet jeśli ono drastycznie narusza dobro wspólne, przeciwstawia się interesowi narodu. W gospodarce prawnie i moralnie uporządkowanej państwo ma prawo nie tylko kontrolować przedsiębiorstwa z punktu widzenia polityki skarbowej, pobierania podatków i nie tylko gdy naruszy prawo karne. Państwo w gospodarce narodowej ma prawo do kontroli każdego przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego sprawności ekonomicznej i społecznej. Przykładowo chodzi o to, czy zalega bez uzasadnienia z płatnościami wobec innych podmiotów, czy regularnie wypłaca zarobki, czy przestrzega kodeksu pracy zgodnego z dobrem wspólnym a nie tylko z interesem własnym. Czy dokonywane transakcje są zgodne z dobrem publicznym, produkty jakościowo właściwe, usługi staranne, czy nie ma marnotrawstwa.
Przedsiębiorstwo ma wolny wybór decyzji, ale w granicach prawa państwowego i moralnego. Nie może posługiwać się szkodliwą konkurencją, grą nastawioną na zysk ze stratą innego podmiotu. Wolny rynek w gospodarce narodowej nie jest rozprzężeniem prawnym i moralnym.
prof. dr hab. Zygmunt Narski

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Przejdź do sklepu
 
A TY JUŻ ODWIEDZIŁEŚ STRONĘ
LESZKA BUBLA NA FACEBOOKU?

Ostatnio dodane
APEL DO WSZYSTKICH UCZCIWYCH LUDZI

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dniu 20 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na godz. 10.15 w sali 203 miałem wyznaczony termin posiedzenia pojednawczego w sprawie, którą wytoczył mi Stanisław Sołtysiński.
Pod salą Stanisław Sołtysiński bezpardonowo mnie zaatakował, używając przemocy, naruszył moją nietykalność cielesną i spowodował uszczerbek. Był to typowo chuligański wybryk ze strony Stanisława Sołtysińskiego. Stanisław Sołtysiński przybył do Sądu w towarzystwie swoich przydupasów w liczbie dwóch, którzy mogli widzieć to zdarzenie, ale na pewno zrobią wszystko, żeby chronić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości swojego pryncypała i mnie oczernić. Wobec tego apeluję do wszystkich z Państwa, którzy byli tego dnia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i widzieli to zdarzenie, żeby zdobyli się na odwagę i do mnie zadzwonili. Szukam świadków tego zdarzenia.
Z góry dziękuję za pomoc
Leszek Bubel
tel. kom.: 506 219 698
Pamięci Roberta Larkowskiego
WSTĄP DO POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
LISTA 100 PEDZIÓW I LESBIJEK WG. LESZKA BUBLA
JESTEM HOMOFOBEM
(słowa i wokal Leszek Bubel)
HYMN EMIGRACJI

 
 
MILIONY, MILIONY...
 
Ciekawe artykuły
Wiadomości Świat
Paranoje
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK
niepoprawnych politycznie

do pobrania (pdf)
  


ZOBACZ!
Encyklopedia jest stale rozbudowywana
Czekamy na Wasze propozycje Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

POLSKI PUB
TO JUŻ HISTORIA 
 
You Tube

 Zobacz! Nasze piosenki i teledyski na portalu YouTube


"Szabas goj"
słowa, muzyka Leszek Bubel


"Hymn kibiców - do boju Polsko"
słowa,muzyka, Leszek Bubel
)


"Polak, Węgier dwa bratanki"
słowa,muzyka, wokal Leszek Bubel


Biało-czerwona krew
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


Chłopcy silni jak stal
Muzyka: Leszek Bubel

Panie Romanie Wielkiej Polski Hetmanie
Słowa, muzyka, wokal (nr 3): Leszek Bubel

Hymn PolskiejPartiiPrzyjaciół Piwa
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Najpiękniejsze są Słowianki
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Polska na tarczy  (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Jestem homofobem (wymagane konto na YT)
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Hymn emigracji
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Okupacja – go to hell!
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Masakra
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Bolek Wałęsa
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Rebe Muchomorek
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Epitafium dla LPR
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Obrzezaj się
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel


J...ać PZPN
Słowa, muzyka, wokal: Leszek Bubel

Do boju Polsko
Słowa, muzyka: Leszek Bubel

Szczerbiec
Muzyka: Leszek Bubel


 

6. płyta LBB do pobrania!

Pobierz wszystkie utwory z 6. płyty zespołu "Leszek Bubel Band" pt. "Życie i śmierć dla Narodu"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © www.polskapartianarodowa.org
Odwiedza nas 13 gości